TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on vaih­tu­nut ja Kar­pa­lo­ko­deil­la men­nään koh­ti ke­vät­tä. Lop­piai­sen vie­ton jäl­keen on pa­lat­tu ar­keen ja osa asuk­kais­ta on aloit­ta­nut työt toimintakeskuksessa.

Mai­ja­las­sa ja Ko­ti­pir­tis­sä on pe­lat­tu, teh­ty kä­si­töi­tä, lei­vot­tu, juo­tu ko­ta­kah­ve­ja ja pi­det­ty ren­tou­tus­tuo­kioi­ta, jois­sa on he­rä­tel­ty ais­te­ja eri­lai­sin kei­noin. Osa asuk­kais­ta ää­nes­ti myös alue­vaa­leis­sa ja osal­la on käy­nyt par­tu­ri leik­kaa­mas­sa hiuk­sia. Mai­ja­las­sa juh­lit­tiin myös yh­den asuk­kaan syntymäpäiviä.

Myös Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on pe­lat­tu ja kat­sel­tu van­ho­ja va­lo­ku­via. Yh­tei­siä toi­min­to­ja on jou­dut­tu ra­jaa­maan yk­si­kös­sä il­men­nei­den ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen vuok­si. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on ol­lut vie­rai­lu­kiel­to 10.–17.1. se­kä 24.1.–1.2. Vie­rai­lu­ja suo­si­tel­laan edel­leen vält­tä­mään, kun­nes tar­tun­ta­ti­lan­ne on rauhoittunut.

Li­sää al­ku­vuo­den kuu­lu­mi­sia taas en­si kuun vaihteessa.

 

Sää­tiöl­lä on täl­lä het­kel­lä va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (28m²)
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • Va­pau­tu­mas­sa 1.3. al­kaen 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia