Maijalan ryhmäkoti ja Kehitysvammakoti Kotipirtti yhdistyvät yhdeksi yksiköksi

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­dit on ha­ke­nut Län­si- ja Si­sä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kol­me li­sä­paik­kaa Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin. Tar­koi­tuk­se­na on yh­dis­tää Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din ny­kyi­set kol­me asu­kas­paik­kaa Ko­ti­pir­tin te­hos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen pal­ve­luun. Muu­tok­sen pe­rus­te­lu­na on Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din ny­kyis­ten asuk­kai­den yö­ai­kai­nen pal­ve­lun­tar­ve se­kä asu­kas­paik­ko­jen vä­he­ne­mi­nen kuu­des­ta kolmeen.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­tar­kas­ta­ja on suo­rit­ta­nut etä­tar­kas­tuk­sen Mai­ja­la-Ko­ti­pirt­tiin 8.2.2022. Tar­kas­tuk­seen osal­lis­tui myös So­Te kun­tayh­ty­män Pe­rus­tur­va­lii­ke­lai­tos Saa­ri­kan edus­ta­jat. Tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä käy­tiin lä­pi mm. asuk­kai­den pal­ve­lu­jen tar­ve, hen­ki­lös­tö se­kä yk­si­köi­den toimintaa.

Käy­tän­nös­sä yh­dis­ty­mi­nen tar­koit­taa, et­tä Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din toi­min­ta päät­tyy ja Mai­ja­lan ny­kyi­set asuk­kaat se­kä hen­ki­lös­tö siir­ty­vät osak­si Ko­ti­pir­tin toi­min­taa. Tä­mä ei vai­ku­ta asuk­kai­den ar­keen muu­toin kuin, et­tä jat­kos­sa myös Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din asuk­kail­la on laa­jem­pi mah­dol­li­suus yö­ai­kai­seen hoi­vaan ja huo­len­pi­toon. Ko­ti­pir­tin toi­min­ta jat­kuu muu­toin en­nal­laan, mut­ta sen asu­kas­paik­ka­lu­ku­mää­rä kas­vaa ny­kyi­ses­tä kah­dek­sas­ta 11:een paik­kaan. Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din yh­tey­des­sä ole­vat tu­kia­sun­not jää­vät toimintaan.

Län­si- ja Si­sä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kä­si­tel­lyt muu­tos­lu­pa­ha­ke­muk­sen ja myön­tä­nyt uu­det lu­vat 28.2.2022. Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din ja Ko­ti­pir­tin yh­dis­ty­mi­nen tu­lee voi­maan 1.3.2022 al­kaen. Kar­pa­lo­ko­tien yh­teys­tie­dot ja net­ti­si­vut tul­laan päi­vit­tä­mään tä­män mukaisesti.

 

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön hallinto,

toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hokkanen