HELMIKUUN KUULUMISIA

Hel­mi­kuus­sa on vie­tet­ty usei­ta juh­la- ja merk­ki­päi­viä. Ys­tä­vän­päi­vä­nä as­kar­rel­tiin kort­te­ja ja pe­lat­tiin muun muas­sa ys­tä­vän­päi­vä­bin­goa, Ka­le­va­lan päi­vä­nä ar­vuu­tel­tiin Lönn­ro­tin ke­rää­miä ar­voi­tuk­sia ja mie­tit­tiin mur­re­sa­no­jen mer­ki­tyk­siä, las­kiai­se­na kat­sot­tiin Las­kiais­pe­rin­teet-vi­deoi­ta se­kä her­ku­tel­tiin las­kiais­pul­lil­la. Tä­män li­säk­si Kar­pa­lo­ko­deil­la juh­lit­tiin muu­ta­man asuk­kaan merk­ki­päi­viä, jol­loin her­ku­tel­tiin kää­re­tor­tul­la ja täytekakuilla.

Hel­mi­kuus­sa on myös rat­kot­tu pul­ma­teh­tä­viä, teh­ty pa­la­pe­le­jä ja hem­mot­te­lu­hoi­to­ja, ää­nes­tet­ty eu­ro­vii­sueh­dok­kai­ta se­kä lau­let­tu kan­san­lau­lu­ja ja ka­rao­kea. Vä­lil­lä on tun­nel­moi­tu tak­ka­tu­len ää­res­sä ja vä­lil­lä kuun­nel­tu, mi­ten ta­li­tin­tit jo lau­la­vat ke­vät­tä kohti.

Iha­naa ke­vät­tal­vea kaikille!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Män­ty­lä

  • 1+1 asun­toa, 2h+k (52m²) ja va­pau­tu­mas­sa maa­lis­kuus­sa re­mon­toi­tu 1h+k (28m²)
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia