AVOIMET TYÖPAIKAT

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 15.4.2022 asti.

Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön se­kä eri­lai­sia hy­vin­voin­tie­tu­ja. Käy­tet­tä­vis­sä on il­mai­nen kun­to­sa­lie­tu (Kars­tu­lan Kun­non Sy­ke), Smar­tum kult­tuu­ri- ja lii­kun­tae­tu 100 eu­roa se­kä työ­vaat­tei­ta 100 eu­rol­la se­kä työ­nan­ta­jan tar­joa­ma aa­mu­puu­ro aa­mu­vuo­rois­sa. Li­säk­si uu­del­le työn­te­ki­jäl­le mak­se­taan 600 eu­ron re­surs­si­va­je­palk­kio kuu­den kuu­kau­den vä­lein en­sim­mäi­set kak­si vuot­ta (yh­teen­sä 2400 eu­roa, edel­ly­te­tään yh­tä­jak­sois­ta työs­sä ole­mis­ta). Yk­si­köt ovat pie­niä ja esi­mies on läs­nä arjessa.

Palk­kauk­ses­sa ja työ­suh­teen eh­dois­sa nou­da­tam­me Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lua­lan työehtosopimusta.

Ha­ke­muk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen tai Kars­tu­lan­tie 5, 43500 Karstula.

Täy­täm­me pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

 

Lä­hi­hoi­ta­ja / oh­jaa­ja 2 paik­kaa, Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­ti ja Koi­vu­ran­nan Palvelutalo

Lä­hi­hoi­ta­ja (2 paik­kaa) 3‑vuorotyöhön Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin se­kä Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­le. Työ al­kaa ke­vääl­lä 2022 so­pi­muk­sen mu­kaan (va­ki­tui­nen).

Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta teh­tä­vään so­pi­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si lä­hi­hoi­ta­ja tai vas­taa­va so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­kin­to se­kä tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) 48 a § mu­kais­ta ro­ko­te­suo­jaa. Eduk­si kat­so­taan voi­mas­sa ole­vat lää­ke­lu­vat ja en­sia­pu­kou­lu­tus, hy­gie­nia­pas­si se­kä ai­em­pi ko­ke­mus vam­mais­pal­ve­luis­ta. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

Ko­koai­ka­työ 115 t/ 3 vko tai ha­lu­tes­sa­si vähemmän.

Li­sä­tie­to­ja:

pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni Antinaho
p. 044 532 0555

tai

sairaanhoitaja/palveluvastaava Tii­na Sainio
p. 044 532 0523

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä

 

So­sio­no­mi / oh­jaa­ja, Koi­vu­ran­nan palvelutalo

So­si­aa­lioh­jaa­ja 2‑vuorotyöhön Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lol­le. Työ al­kaa ke­vääl­lä 2022 so­pi­muk­sen mu­kaan (va­ki­tui­nen).

Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta teh­tä­vään so­pi­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si lä­hi­hoi­ta­ja tai vas­taa­va so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­kin­to se­kä tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) 48 a § mu­kais­ta ro­ko­te­suo­jaa. Eduk­si kat­so­taan voi­mas­sa ole­vat lää­ke­lu­vat ja en­sia­pu­kou­lu­tus, hy­gie­nia­pas­si se­kä ai­em­pi ko­ke­mus vam­mais­pal­ve­luis­ta. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

Ko­koai­ka­työ 115 t/ 3 vko tai ha­lu­tes­sa­si vähemmän.

Li­sä­tie­to­ja:

sairaanhoitaja/palveluvastaava Tii­na Sainio
p. 044 532 0523

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä