VIERAILUJA EI TOISTAISEKSI SUOSITELLA KOIVURANNAN PALVELUTALOLLE

Saa­ri­kan tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri ei enää ase­ta asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­tä vie­rai­lu­kiel­toon. Yk­si­kös­sä il­men­nei­den ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen vuok­si vie­rai­lu­ja suo­si­tel­laan kui­ten­kin edel­leen vah­vas­ti vält­tä­mään. Suo­si­tuk­sel­la py­ri­tään eh­käi­se­mään uusien tar­tun­to­jen leviäminen.

Suo­si­tus on voi­mas­sa tois­tai­sek­si, kun­nes tar­tun­ta­ti­lan­ne yk­si­kös­sä rau­hoit­tuu. Omai­sil­le il­moi­te­taan, kun vie­rai­lut ovat jäl­leen tur­val­li­sia. Tar­vit­taes­sa voit myös ol­la yh­tey­des­sä Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon henkilökuntaan.

 

Kaik­ki asuk­kaam­me ja työn­te­ki­jäm­me tes­ta­taan ti­lan­teen mu­kaan ja mi­kä­li heil­lä il­me­nee oi­rei­lua tai on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta ei ase­ta asuk­kai­ta it­se ka­ran­tee­niin. Nou­da­tam­me THL:n oh­jeis­tus­ta eris­tyk­sen ja va­ro­toi­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Huo­leh­dim­me hy­gie­nias­ta ja de­sin­fioin­nis­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin se­kä THL:n oh­jeis­tuk­sen mukaisesti.

Voit ol­la yh­tey­des­sä lä­hei­see­si esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se, kir­jeit­se tai vi­deo­pu­he­lul­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me avus­taa asuk­kai­tam­me yh­tey­den­pi­dos­sa. Li­sä­tie­to­ja saat Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunnalta.

Tie­do­tam­me mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta tarvittaessa.

 

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lo, p. 044 459 6578
Pal­ve­lu­vas­taa­va / sai­raan­hoi­ta­ja Tii­na Sai­nio, p. 044 459 6643