SYYSKUUN KUULUMISIA

Syk­sy on saa­pu­nut mut­ta vie­lä on pääs­ty naut­ti­maan läm­pöi­sis­tä­kin päi­vis­tä 😊 Yk­si­köis­sä on ul­koil­tu sään sal­lies­sa ja kek­sit­ty mo­nen­lais­ta yh­teis­tä puu­haa sisätiloissa.

Koi­vu­ran­nas­sa on teh­ty muis­ti­har­joi­tuk­sia, pe­lat­tu hir­si­puu­ta ja tie­to­vi­saa, se­kä kir­joi­tet­tu yh­des­sä ta­ri­na. Syys­kuus­sa oli myös seu­ra­kun­nan ker­ho. Ko­ti­pir­tis­sä sen si­jaan on muun muas­sa lei­vot­tu ome­na­pii­rak­kaa, lau­let­tu ka­rao­kea, pi­det­ty elo­ku­vail­ta ja aloi­tet­tu ryh­mä­musiik­ki­te­ra­pia uu­del­leen ke­sä­tauon jälkeen.

Syys­kuus­sa vie­tet­tiin li­säk­si sää­tiön 30-vuo­tis­juh­lia, voit lu­kea li­sää juh­lis­ta tääl­tä. Osa asuk­kais­ta kä­vi myös kon­ser­tis­sa Kars­tu­lan ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­kiyh­dis­tyk­sen va­paeh­tois­ten avustuksella.

Iha­naa syksyä!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet