LOKAKUUN KUULUMISIA

Asuk­kaat viet­ti­vät syys­lo­maa toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa sul­jet­tu­na. Osa asuk­kais­ta kä­vi ko­to­na ter­veh­ti­mäs­sä lä­hei­siä ja osal­la kä­vi vieraita.

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on pe­lat­tu pe­le­jä ku­ten on­nen­pyö­rää ja ket­tin­gin heit­toa, se­kä pais­tet­tu let­tu­ja. Ko­ti­pir­tis­sä asuk­kaat ovat ku­to­neet pi­po­ja, suk­kia ja kau­la­lii­no­ja. Ko­ti­pir­tis­sä vie­rai­li myös seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Tar­ja Sul­ka­la. Koi­vu­ran­nas­sa sen si­jaan kä­vi esiin­ty­mäs­sä seu­ra­kun­nan kuoro.

Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kaat osal­lis­tui­vat li­säk­si ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vään Saa­ri­jär­ven kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Pai­kal­la oli lä­hes sa­ta hen­keä lähikunnista.

Lo­ka­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na yk­si­köis­sä vie­tet­tiin hal­lowee­nia. Tak­ka­tu­len ää­res­sä pais­tet­tiin mak­ka­raa se­kä her­ku­tel­tiin sip­seil­lä ja limsalla.

Li­sää kuu­lu­mi­sia en­si kuun vaihteessa!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet