Marraskuun kuulumisia

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la kä­si­tel­tiin mar­ras­kuus­sa ad­vent­tia, kes­kus­tel­tiin sen tar­koi­tuk­ses­ta ja as­kar­rel­tiin kynt­ti­löi­tä. Asuk­kaat pe­la­si­vat myös muun muas­sa bin­goa ja Hel­mi-koi­ra kä­vi ilah­dut­ta­mas­sa väkeä.

Ko­ti­pir­tis­sä on luet­tu kir­jo­ja ja lo­ru­ja, piir­ret­ty, ko­keil­tu muo­vail­la ja hei­tel­ty pal­loa. Elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set ovat jäl­leen käy­neet ul­koi­le­mas­sa asuk­kai­den kans­sa ja ryh­mä­musiik­ki­te­ra­pias­sa soi­tet­tiin ryt­mi­soit­ti­mil­la ja en­sim­mäi­set jou­lu­lau­lut­kin jo laulettu.

Li­säk­si yk­si­köis­sä vie­rai­li seu­ra­kun­ta­pap­pi Ol­li-Pek­ka Kau­ko­met­sä pi­tä­mäs­sä har­tauk­sen, osa asuk­kais­ta osal­lis­tui­kin mie­lel­lään ehtoolliselle.

Myös jou­lu­val­mis­te­lu­ja on aloi­tel­tu ja sii­hen kuu­luen lei­vot­tu yh­des­sä jou­lu­tort­tu­ja, pi­pa­rei­ta ja pik­ku­lei­piä se­kä lai­tet­tu vä­hi­tel­len tun­nel­ma­va­lo­ja ja askarreltu.

Li­sää kuu­lu­mi­sia taas myö­hem­min, sii­hen as­ti iha­naa jou­lun odotusta!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet