Säätiön 30-vuotisjuhla

Tors­tai­na 14.9. vie­tet­tiin Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön 30-vuo­tis­juh­laa Wan­hois­sa Wehkeissä.

Pai­kal­la oli noin 100 vie­ras­ta; Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­ta, omai­sia ja ys­tä­viä, työn­te­ki­jöi­tä, sää­tiön hal­li­tuk­sen jä­se­niä, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, sää­tiön vuo­kra-asuk­kai­ta se­kä mui­ta vuo­sien var­rel­la toi­min­taan vai­kut­ta­nei­ta hen­ki­löi­tä. Kii­tok­set kai­kil­le mu­ka­na ol­leil­le ja muistamisista! 😊

Kii­tos myös esiin­ty­jil­le; asuk­kaat Pir­jo, Tert­tu, Päi­vi ja Mar­juk­ka (lau­lue­si­tys), Maa­rit ja Mik­ko (lau­lu ja musiik­ki), työn­te­ki­jäm­me Mii­sa ja Mi­ka (ru­not) se­kä kun­nal­lis­neu­vos Juk­ka Hil­tu­nen (juh­la­pu­he). Kii­tos li­säk­si toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hok­ka­nen se­kä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ka­ri Sal­mi­nen, jot­ka vie­vät sää­tiö­tä eteen­päin ja mah­dol­lis­ti­vat täl­lai­sen yh­tei­sen juhlan.

»

Ly­hyt kat­saus sää­tiön historiaan:

Sää­tiö pe­rus­tet­tiin elo­kuus­sa 1993. Tuol­loin se oli ni­mel­tään vie­lä Kars­tu­lan Asu­mis­pal­ve­lusää­tiö. En­sim­mäi­nen ra­ken­nus, Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lo, val­mis­tui vuon­na 1995. Uu­den­kar­he­aan pal­ve­lu­ta­loon saa­tiin jo sa­ma­na vuon­na asuk­kai­ta se­kä en­sim­mäi­nen työn­te­ki­jä; Riit­ta Poi­ko­nen pal­kit­tiin Kaup­pa­ka­ma­rin Kul­tai­nen elä­män­työ juh­la­mer­kil­lä 30-vuo­tis­juh­lan yh­tey­des­sä. Riit­ta on tä­hän päi­vään as­ti ol­lut mu­ka­na sää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien toiminnassa.

Pa­ri vuot­ta myö­hem­min pe­rus­tet­tiin Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­ti. 2000-lu­vul­la sää­tiö laa­jen­si toi­min­taan­sa edel­leen; ra­ken­net­tiin Kruu­kin­rin­teen pal­ve­lu­ko­ti mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le ja 1970-lu­vul­la pe­rus­tet­tu Van­hus­ten­tu­ki ry yh­dis­tyi sää­ti­öön, jol­loin sen toi­min­ta se­kä pal­ve­lu­ko­dit ja vuo­kra­ri­vi­ta­lot siir­tyi­vät sää­tiöl­le. Sa­maan ai­kaan Ko­ti­pir­tin yh­tey­des­sä toi­mi­vat en­ti­nen Mai­ja­lan ryh­mä­ko­ti se­kä tu­kia­sun­not siir­tyi­vät Kars­tu­lan kun­nal­ta sää­tiöl­le ja Ai­ri Hok­ka­nen aloit­ti toi­min­nan­joh­ta­ja­na 2007.

Vuon­na 2012 sää­tiö laa­jen­si pal­ve­lu- ja asun­to­tar­jon­taan­sa edel­leen os­ta­mal­la tuol­loin ra­ken­teil­la ole­vas­ta Lin­nun­lau­lun ker­ros­ta­los­ta yh­den kerroksen.

2015 sää­tiön ni­mi vaih­det­tiin Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiök­si ja 2017 pe­rus­tet­tiin sää­tiön omaa pal­ve­lu­tuo­tan­toa var­ten apu­toi­mi­ni­mi Karpalokodit.

»

Vuo­siin on mah­tu­nut pal­jon ta­pah­tu­mia ja muis­to­ja. Vii­me vii­kol­la juh­lim­me tuo­ta kol­me­kym­men­vuo­tis­ta tai­val­ta ja ha­luam­me kiit­tää kaik­kia, jot­ka ovat vuo­sien var­rel­la ol­leet mu­ka­na tä­tä ra­ken­ta­mas­sa. Teh­dään yh­des­sä seu­raa­vis­ta­kin vuo­sis­ta yh­tä hyviä!

»

”Ke­sä­aa­mu:


On kau­nis ke­säi­nen aa­mu
lin­nut puis­sa li­ver­te­lee,
ja ras­taan­po­jat maas­ta
ma­to­ja venyttelee.

Au­rin­ko­kin met­sän ta­kaa
hoh­teen­sa aa­muun luo,
tuu­len hen­käys hen­to vai­nen,
saa pui­den leh­det lepattamaan.

Kau­ra­pel­los­ta­kin oraat
jo pik­kui­sen pil­kis­te­lee,
kun ei pak­ka­syöt­kin ke­sän
ois teh­neet tuhojaan. 

On suo­men luon­to kau­nis
puut kun leh­ti­ver­hon saa,
mik­si ih­mi­set suo­men­nie­men
ul­ko­mail­le matkustaa.” 

-Ar­ja Ko­ta­nen (2001)