ELOKUUN KUULUMISIA

Asuk­kail­la on ar­ki al­ka­nut ja työ­päi­vät ovat jat­ku­neet toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa. Myös syk­syn tu­loon on val­mis­tau­dut­tu. Koi­vu­ran­nas­sa on lau­let­tu syys­lau­lu­ja, mais­tel­tu ja ar­vuu­tel­tu mar­jo­ja se­kä pi­det­ty tie­to­vi­so­ja. Elo­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na vie­tet­tiin myös ke­sä­kau­den päät­tä­jäi­siä ja gril­lat­tiin mak­ka­raa se­kä pais­tet­tiin lät­ty­jä, joi­ta syö­tiin hil­lon ja ker­ma­vaah­don ke­ra. Pai­kat oli ko­ris­tel­tu vii­reil­lä, lyh­dyil­lä ja kausivaloilla.

Ko­ti­pir­tis­sä on mie­tit­ty syk­syyn liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ja lau­lu­ja, mais­tel­tu syk­syn ome­noi­ta, pe­lat­tu bin­goa ja ul­koil­tu. To­ve Jans­so­nin päi­vä­nä mie­tit­tiin, ku­ka on To­ve Jans­son ja kuun­nel­tiin hä­nen kir­joit­ta­ma ta­ri­na. Osa asuk­kais­ta osal­lis­tui myös Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mään to­ri­päi­vään, mis­sä asuk­kaat sai­vat muun muas­sa pyö­rit­tää on­nen­pyö­rää, lau­laa ka­rao­kea ja syö­dä makkaraa.

Al­kusyk­syn kuu­lu­mi­sia li­sää en­si kuussa!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet