SYYSKUUN KUULUMISIA

Syys­kuun ko­ho­koh­ta oli Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vä. Mu­ka­na oli va­paa­eh­toi­sia avus­ta­jia Elä­ke­lii­ton Kars­tu­lan yh­dis­tyk­ses­tä ja Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:stä, se­kä asuk­kai­den omia hen­ki­lö­koh­tai­sia avus­ta­jia ja lä­hei­siä. Kirk­ko­päi­vä on mo­ni­vuo­ti­nen pe­rin­ne ja si­tä oli asuk­kai­den puo­les­ta jo odo­tet­tu. Kirk­ko­päi­vään kuu­lui har­taus Kars­tu­lan kir­kos­sa se­kä lou­nas ja muu­ta oh­jel­maa seurakuntatalolla.

Syys­kuus­sa asuk­kai­ta on myös hem­mo­tel­tu ja yk­si­köis­sä on käy­nyt kam­paa­ja, jal­ka­hoi­ta­ja se­kä hie­ro­ja. Tä­män li­säk­si on ul­koil­tu ja lei­vot­tu, se­kä her­ku­tel­tu muun muas­sa pit­sal­la. Ul­ko­na on ihas­tel­tu syk­syn rus­kaa ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lol­la on myös yh­des­sä si­sus­tet­tu syk­syis­tä tunnelmaa.

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lol­la kä­vi kak­si 7‑luokkalaista TET-jak­sol­la eli työ­elä­mään tu­tus­tu­mis­jak­sol­la yh­den päi­vän ajan. ”Tet­ti­läi­set” pe­la­si­vat asuk­kai­den kans­sa se­kä to­teut­ti­vat ul­ko­na kuvasuunnistuksen.

Tun­nel­mal­lis­ta syksyä!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja täl­lä het­kel­lä Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, se­kä Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
 • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 1 asun­to, 1h+k (28m²)
 • Asun­toon teh­ty pin­ta- ja put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet