LOKAKUUN KUULUMISIA

Lo­ka­kuus­sa on tou­hut­tu monenlaista.

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on teh­ty yh­des­sä tal­via­se­tel­mia ja ri­pus­tet­tu kausi­va­lo­ja pi­me­ne­vien päi­vien ilok­si, kuun­nel­tu musiik­kia, luet­tu leh­tiä ja kau­nis­tau­dut­tu. Päi­vä­sa­lin ik­ku­nas­ta on ol­lut ki­va kat­sel­la kau­nis­ta ase­tel­maa, jos­ta myös pi­ha­pii­ris­sä asus­ta­vat ora­vat tyk­kää­vät. Ora­vien kul­ke­mis­ta on­kin haus­ka seurata.

Ko­ti­pir­tis­sä pi­det­tiin tans­si-il­ta, jos­sa lau­let­tiin is­kel­miä. Ko­ti­pir­tis­sä on myös kuun­nel­tu toi­ve­musiik­kia, lei­vot­tu pul­laa, ul­koil­tu ja ihas­tel­tu en­si­lun­ta, jo­ka ei vie­lä jää­nyt­kään maahan.

Mai­ja­lan vä­ki sen si­jaan on muun muas­sa vä­rit­tä­nyt ja teh­nyt pa­la­pe­le­jä. Tä­män li­säk­si on luet­tu yh­des­sä kirjoja.

Mai­ja­la-Ko­ti­pirt­tiin saa­tiin myös lah­joi­tuk­se­na kak­si te­ra­pia­nuk­kea, jot­ka näyt­tä­vät ai­van oi­keil­ta vau­voil­ta. Nuk­ke­ja on ko­vas­ti ihas­tel­tu ja hoi­det­tu asuk­kai­den toimesta.

Yk­si­köis­sä on myös vie­tet­ty hal­lowee­nia ja tä­tä var­ten on as­kar­rel­tu se­kä ko­ris­tel­tu paikkoja.

 

Mar­ras­kuus­sa käyn­nis­tel­lään taas omaa ker­ho­toi­min­taa, täs­tä li­sää se­kä mui­ta kuu­lu­mi­sia taas en­si kuussa!

 

Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja on täl­lä het­kel­lä Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la ja 1.12.2021 al­kaen Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­rin­ne

  • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 1 asun­to, 1h+k (28m²)
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet