MARRASKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä on muun muas­sa säes­tet­ty ryt­mi­soit­ti­mil­la ja lau­let­tu, poh­dis­kel­tu ar­voi­tuk­sia ja pi­det­ty tie­to­vi­saa, maa­lat­tu ve­si­vä­reil­lä se­kä tai­teil­tu puu­vä­reil­lä. Pak­kas­päi­vis­tä on nau­tit­tu tak­ka­tu­len ää­res­sä. Muu­ta­ma asu­kas kä­vi kat­so­mas­sa Kars­tu­lan Mies­kuo­ron esi­tyk­sen Suo­jal­la se­kä kuun­te­le­mas­sa jou­luis­ta kon­sert­tia Kars­tu­lan kir­kos­sa. Ko­ti­pir­tin vä­ki on myös osal­lis­tu­nut Kars­tu­lan kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen You­tu­ben välityksellä.

Mai­ja­las­sa on pe­lat­tu bin­goa, lei­vot­tu en­sim­mäi­set jou­lu­tor­tut, luet­tu kir­jo­ja, kuun­nel­tu is­kel­miä se­kä kat­sot­tu ko­ti­mai­sia van­ho­ja elo­ku­via. Asuk­kaat ovat saa­neet yk­si­löl­lis­tä huo­mio­ta toi­vo­mal­laan ta­val­la: Yh­den asuk­kaan kans­sa on esi­mer­kik­si ret­keil­ty luon­nos­sa, toi­sen kans­sa käy­ty os­tok­sil­la ja kol­man­nen kans­sa kah­vi­tel­tu LähiKontissa.

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on mar­ras­kuus­sa käyn­nis­tel­ty uu­des­taan omaa ker­ho­toi­min­taa. Asuk­kai­den kans­sa on muun muas­sa lei­vot­tu pi­pa­rei­ta ja aloi­tet­tu as­kar­te­le­maan jou­lu­kuus­ta. Myös jal­ka­hoi­ta­ja on käy­nyt hoi­ta­mas­sa asuk­kai­den jalkoja.

Mar­ras­kuus­sa on li­säk­si vie­tet­ty py­häin­päi­vää ja isän­päi­vää kai­kis­sa Kar­pa­lo­ko­tien yk­si­köis­sä. Jou­luis­ta tun­nel­maa on pik­ku­hil­jaa luo­tu ri­pus­ta­mal­la va­lo­ja ja ko­ris­tei­ta, myös en­sim­mäi­set jou­lu­lau­lut on kuun­nel­tu ja laulettu.

 

Kar­pa­lo­ko­dit toi­vot­taa kai­kil­le ilois­ta jou­lun odotusta!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja täl­lä het­kel­lä Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Myös Enon­rin­teel­le on va­pau­tu­mas­sa asun­to Pää­jär­ven järvinäköalalla.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Män­ty­lä

  • 1 asun­to, 1h+k (28m²)
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Män­ty­lään on va­pau­tu­mas­sa myös kak­sio 1.1.2022 alkaen

Enon­rin­ne va­pau­tu­mas­sa 15.12. alkaen

  • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle