ELOKUUN KUULUMISIA

Ar­ki on pa­lan­nut Kar­pa­lo­ko­deil­le ja osa asuk­kais­tam­me on jäl­leen aloit­ta­nut työt toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa ja avo­työs­sä. Koi­vu­ran­nas­sa on ul­koil­tu vaih­te­le­vas­sa sääs­sä ja mais­tel­tu syk­syn ma­ku­ja, ku­ten ome­noi­ta ja mus­ti­koi­ta, lei­vot­tu säm­py­löi­tä ja kil­pail­tu tie­to­vi­sas­sa. Myös Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tin vä­ki on ul­koil­lut ja lei­po­nut, ome­nois­ta on teh­ty pii­rak­kaa ja mus­ti­koi­ta pa­kas­tet­tu tal­ven va­ral­le. Tä­män li­säk­si on her­ku­tel­tu voh­ve­leil­la jää­te­lön ja man­si­koi­den ke­ra, pais­tet­tu mak­ka­raa ko­das­sa, lau­let­tu ka­rao­kea, pi­det­ty toi­ve­kon­sert­ti ja lu­ku­tuo­kioi­ta se­kä hei­tet­ty tikkaa.

Nyt Kar­pa­lo­ko­deil­la nau­ti­taan al­ka­vas­ta syk­sys­tä ja hä­mär­ty­vien il­to­jen tun­nel­mas­ta. Li­sää syk­syn kuu­lu­mi­sia taas en­si kuussa!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, se­kä Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
 • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 2 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (28m²)
 • Asun­toon teh­ty pin­ta- ja put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet