MAALISKUUN KUULUMISIA JA PÄÄSIÄISEN VIETTOA

Maa­lis­kuus­sa on ko­ris­tel­tu ja as­kar­rel­tu pää­siäis­tä var­ten, lai­tet­tu rai­ruo­hoa kas­va­maan, ul­koil­tu ja lenk­keil­ty. Koi­vu­ran­nas­sa on myös esi­mer­kik­si käy­ty kir­jas­tos­sa ja kat­sel­tu eri­lai­sia sar­jo­ja se­kä hiih­toa te­le­vi­sios­ta. Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on nau­tit­tu tak­ka­tu­les­ta, kat­seet ovat ol­leet myös jo ke­sää koh­ti ja her­nei­tä on lai­tet­tu kasvamaan.

Nyt nau­tim­me ke­vä­tau­rin­gos­ta ja toi­vo­tam­me kai­kil­le hy­vää pääsiäistä!

Kar­pa­lo­ko­tien väki

 

Pää­siäi­se­nä yh­tey­de­no­tot suo­raan yksiköihin:

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti
040 836 9029

Mai­ja­la
040 836 9697

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 3 asun­toa, 2h+k (52m², pin­ta­re­mont­ti 11/2020) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 2 asun­toa, 2h+k+s (51m²) ja 2h+k (50m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia