AVOIMET TYÖPAIKAT / PÄIVITETTY 15.3.

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.3.2021 asti.

Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön se­kä eri­lai­sia hy­vin­voin­tie­tu­ja. Tar­vit­taes­sa voit myös vuo­kra­ta asun­non sää­tiöl­tä. Palk­kauk­ses­sa ja työ­suh­teen eh­dois­sa nou­da­tam­me Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lua­lan työehtosopimusta.

Ha­ke­muk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen tai Kars­tu­lan­tie 5, 43500 Karstula.

 

So­sio­no­mi / oh­jaa­ja, Koi­vu­ran­nan palvelutalo

So­si­aa­lioh­jaa­ja 3‑vuorotyöhön Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lol­le. Työ al­kaa ke­vääl­lä 2021 so­pi­muk­sen mu­kaan (va­ki­tui­nen).

Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta teh­tä­vään so­pi­vaa so­si­aa­lia­lan tut­kin­toa (so­si­aa­lioh­jaa­ja / so­sio­no­mi). Eduk­si kat­so­taan hy­gie­nia­pas­si, voi­mas­sa ole­vat lää­ke­lu­vat ja en­sia­pu­kou­lu­tus, se­kä ai­em­pi ko­ke­mus vam­mais­pal­ve­luis­ta. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

Ko­koai­ka­työ 115 t/ 3 vko tai ha­lu­tes­sa­si vähemmän.

 

Li­sä­tie­to­ja:

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä

 

Lä­hi­hoi­ta­ja / oh­jaa­ja, Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Kotipirtti

Lä­hi­hoi­ta­ja 3‑vuorotyöhön Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin. Työ al­kaa ke­vääl­lä 2021 so­pi­muk­sen mu­kaan (va­ki­tui­nen).

Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta teh­tä­vään so­pi­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si lä­hi­hoi­ta­ja tai vas­taa­va so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­kin­to se­kä hy­gie­nia­pas­sia. Eduk­si kat­so­taan voi­mas­sa ole­vat lää­ke­lu­vat ja en­sia­pu­kou­lu­tus, se­kä ai­em­pi ko­ke­mus vam­mais­pal­ve­luis­ta. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

Työ­ai­ka 91,3 % eli 105 t/ 3 vko.

 

Li­sä­tie­to­ja:

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä

 

Hoi­va-avus­ta­ja, Ryh­mä­ko­ti Mai­ja­la & Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Kotipirtti 

Hoi­va-avus­ta­ja 2‑vuorotyöhön ryh­mä­ko­ti Mai­ja­laan ja Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin. Työ al­kaa 1.4.2021 tai so­pi­muk­sen mu­kaan, kes­to kuusi kuu­kaut­ta (30.9.2021 asti).

Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta hoi­va-avus­ta­jan kou­lu­tus­ta. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

Työ­ai­ka 91,3 % eli 105 t/ 3 vko tai so­pi­muk­sen mu­kaan vähemmän.

Täy­täm­me pai­kan he­ti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

 

Li­sä­tie­to­ja:

 

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä