KESÄKAMPANJA NUORILLE: Tule meille töihin, me tarjoamme asumisen

KARPALOKOTIEN KESÄKAMPANJA: Al­le 29-vuo­tias lä­hi­hoi­ta­ja tai so­sio­no­mi — tu­le ke­säk­si töi­hin, me tar­joam­me asumisen

 

Tu­le meil­le töi­hin 1.6.–31.8.2021 vä­li­sek­si ajak­si niin tar­joam­me si­nul­le asun­non il­man ku­lu­ja (pois lu­kien asun­toe­dun mu­kai­set verot).

Kar­pa­lo­ko­dit tar­jo­aa pal­ve­lua­su­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja vam­mai­sil­le asuk­kail­le kol­mes­sa eri yk­si­kös­sä Kes­ki-Suo­mes­sa Kars­tu­las­sa, jos­sa luon­to on lä­hel­lä. Kar­pa­lo­ko­deil­la ar­vos­te­taan yk­si­löä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Asuk­kaam­me saa­vat elää oman­nä­köis­tä ja it­se­näis­tä elä­mää ko­din­omai­ses­sa ja tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Kars­tu­las­sa on myös mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä ja ly­hyet etäisyydet.

Edel­ly­täm­me teh­tä­vään va­li­tul­ta so­pi­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si lä­hi­hoi­ta­ja tai vas­taa­va so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­kin­to. Li­säk­si kam­pan­jan kaut­ta työl­lis­te­tyn hen­ki­lön tu­lee ol­la al­le 29-vuotias.

Teh­tä­väs­sä on mah­dol­li­suus jat­koon kam­pan­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen, jol­loin mah­dol­li­suus myös vuo­kra­ta asun­to. Kam­pan­jaan si­säl­ty­vä asun­to on uu­den­ve­roi­nen kak­sio (50 m²), asun­nos­sa on oma parveke.

Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön se­kä eri­lai­sia hy­vin­voin­tie­tu­ja. Palk­kaus ja työ­suh­teen eh­dot mää­räy­ty­vät Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan.

Lä­he­tä ha­ke­muk­se­si vii­meis­tään 14.5.2021 klo 15.00 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen . Täy­täm­me pai­kan he­ti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

 

Li­sä­tie­to­ja kampanjasta:

Hal­lin­to- ja kehitysjohtaja
Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116,

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
Pal­ve­lu­vas­taa­va / ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taavitsainen
p. 044 459 6643,

Ko­ti­pirt­ti ja ryh­mä­ko­ti Maijala
Pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni Antinaho
p. 044 532 0555,