MAALISKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin ren­tou­tus­tuo­kioi­ta, kä­si- ja jal­ka­hie­ron­taa. Li­säk­si nais­ten­päi­vä­nä teh­tiin kam­pauk­sia. Koi­vu­ran­nas­sa on pe­lat­tu eri­lai­sia pää­siäis­pe­le­jä ku­ten ka­nan­mu­nan heit­toa ja kop­sut­te­lua. Yk­si­köis­sä on li­säk­si kuun­nel­tu musiik­kia, lau­let­tu ka­rao­kea, teh­ty pa­la­pe­le­jä se­kä val­mis­tau­dut­tu pää­siäi­seen as­kar­te­le­mal­la ja koristelemalla.

Ko­ti­pir­tin pi­ha­pii­ris­sä jär­jes­tet­tiin myös Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa yh­tei­nen tal­vi­rie­ha, jos­sa koet­tiin mu­ka­via het­kiä po­nia­je­lun ja yh­des­sä­olon mer­keis­sä, pais­tet­tiin mak­ka­raa ja voh­ve­lei­ta se­kä lau­let­tiin ka­rao­kea. Pai­kal­la oli noin 50 osallistujaa.

Yk­si­köis­sä vie­rai­li li­säk­si ke­hi­tys­vam­ma­pap­pi Maa­ri Nuop­po­nen ja dia­ko­ni Sai­ri Suo­mi­nen, jot­ka jär­jes­ti­vät asuk­kail­le ehtoollishartauden.

Nyt Kar­pa­lo­ko­deil­la vie­te­tään pää­siäis­tä ja toi­vo­tam­me rau­hal­li­sia py­hiä myös kai­kil­le muille! 🐥

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den ää­rel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 4 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet