HUHTIKUUN KUULUMISIA

Huh­ti­kuus­sa pe­rus­tet­tiin musiik­ki­ryh­mä yh­teis­työs­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa. Musiik­ki­ryh­mä ko­koon­tuu kes­ki­viik­koi­sin Ko­ti­pir­tis­sä. Ryh­mäs­sä on mu­ka­na myös Koi­vu­ran­nan asuk­kai­ta. Lau­lu­jen avul­la on muun muas­sa mat­kus­tet­tu ym­pä­ri maa­il­maa. Ryh­mää ve­tää musiik­ki­te­ra­peut­ti Mer­ja Niemelä.

Li­säk­si koet­tiin haus­ko­ja het­kiä, kun toi­min­ta­kes­kus jär­jes­ti eri­tyis­ryh­mil­le elo­ku­vail­ta­päi­vän Kars­tu­lan Suo­jal­la. Vä­ki pää­si kat­so­maan ”Kyl­lä isä osaa” ‑elo­ku­van.

Kar­pa­lo­ko­deil­la vie­rai­li myös kant­to­ri Jou­ni Mä­ki­nen seurakunnasta.

Yk­si­köis­sä on ul­koil­tu pal­jon ja pe­lat­tu pe­le­jä. Koi­vu­ran­nas­sa on bon­gail­tu lin­tu­ja ja teh­ty pit­so­ja. Ko­ti­pir­tin asuk­kai­ta hem­mo­tel­tiin, kun yk­si­kös­sä kä­vi jal­ka­hoi­ta­ja se­kä kampaaja.

Hen­ki­lö­kun­nas­ta osa osal­lis­tui vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­vaan kak­si­päi­väi­seen MA­PA-kou­lu­tuk­seen. Lisäksi

Ko­ti­pir­tis­sä kä­vi fy­sio­te­ra­peut­ti kat­so­mas­sa ja kes­kus­te­le­mas­sa hen­ki­lö­kun­nan kans­sa työ­er­go­no­mias­ta. Hen­ki­lös­tö pää­si myös osal­lis­tu­maan kun­to­sa­lioh­jauk­seen, jos­sa fy­sio­te­ra­peut­ti opas­ti kun­to­sa­li­lait­tei­siin ja näyt­ti liik­kei­tä, jot­ka ovat työn nä­kö­kul­mas­ta hy­viä. Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lös­tö­etui­hin kuu­luu Kars­tu­lan Kun­non Sa­lin jä­se­nyys ja oh­jauk­sen ta­voit­tee­na oli kan­nus­taa mah­dol­li­sim­man mo­nia käy­mään salilla.

Huh­ti­kuus­sa vie­tet­tiin myös ko­ko hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­ty­sil­ta­päi­vää. Se­kä Ko­ti­pir­tin et­tä Koi­vu­ran­nan hen­ki­lös­tö mat­kus­ti bus­sil­la Soi­niin Na­tu­re Paa­vo­lan ti­lal­le, jos­sa pe­ril­lä odot­ti lou­nas nou­to­pöy­däs­tä (mm. hir­ven­li­ha­pa­taa, sup­pi­lo­vah­ve­roi­ta ja juu­rek­sia, pe­ru­noi­ta tim­ja­mil­la, läm­min­sa­vu­loh­ta). Ruo­kai­lun jäl­keen po­ruk­ka jaet­tiin jouk­kuei­siin ja oh­jel­mas­sa oli vil­liyrt­ti­tie­to­vi­sa, jos­sa ky­syt­tiin yrt­tien käy­tös­tä ja ar­vail­tiin eri pur­keis­sa ole­via yrt­te­jä. Pa­ras jouk­kue pal­kit­tiin kuo­hu­mah­lal­la. Sit­ten vuo­ros­sa oli ren­tout­ta­va vilt­tiyrt­ti-me­ri­suo­jal­ka­kyl­py ja sa­mal­la kuul­tiin Paa­vo­lan van­han emän­nän ta­ri­noi­ta. Ti­lal­la myy­dään eri­lai­sia koi­vun­mah­la­tuot­tei­ta jo­ten oh­jel­mas­sa oli myös mais­tiai­set. Omat työn­te­ki­jäm­me Andrii ja Ali­na lau­loi­vat Andriin soit­taes­sa myös ki­ta­raa. Lo­puk­si juo­tiin vie­lä jäl­ki­ruo­ka­kah­vit val­ko­suklaa­mus­ta­he­ruk­ka­juus­to­ka­kun kans­sa en­nen paluuta.

Kuun lo­pus­sa yk­si­köis­sä vie­tet­tiin po­ru­kal­la vap­pua. Koi­vu­ran­nan vap­pu­juh­lis­sa kä­vi vie­rai­le­mas­sa vat­sa­tans­si­ja, luet­tiin vap­pusa­non­to­ja, pe­lat­tiin bin­goa ja gril­lat­tiin mak­ka­raa se­kä her­ku­tel­tiin hat­ta­ral­la, mun­keil­la ja simalla.

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä hy­vien ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 4 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 1 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet