HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa on pääs­ty naut­ti­maan uk­ko­sen ja rank­ka­sa­tei­den li­säk­si myös au­rin­gon pais­tees­ta. Ai­kaa on­kin vie­tet­ty pal­jon ulkona.

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on hoi­det­tu pi­han kas­vi­maa­ta, jos­sa kas­vaa mm. sa­laat­tia, per­sil­jaa, to­maat­tia ja pork­ka­noi­ta. En­sim­mäi­set pork­ka­nat on jo mais­tel­tu, to­maat­tien kyp­sy­mis­tä vie­lä odo­tel­laan. Myös ta­ka­pi­han va­del­mia on syö­ty si­tä mu­kaan, kun nii­tä on kypsynyt.

Koi­vu­ran­nas­sa jär­jes­tet­tiin let­tu­kes­tit ja kuun­nel­tiin työn­te­ki­jäm­me Roo­san soit­ta­ma­na hai­ta­ri­musiik­kia. Osa in­nos­tui vä­hän tans­si­maan­kin. Oh­jel­mas­sa on ol­lut myös esi­mer­kik­si gril­laa­mis­ta, jon­ka me­nun asuk­kaat suun­nit­te­li­vat yh­des­sä asu­kas­pa­la­ve­ris­sa, se­kä man­si­koi­den sii­voa­mis­ta po­ru­kal­la tal­ven va­ral­le pa­kas­ta­mis­ta var­ten. Myös mui­den mar­jo­jen kyp­sy­mis­tä on käy­ty tar­kis­ta­mas­sa lähimetsissä.

Yk­si­köis­sä on lenk­keil­ty ja teh­ty kä­ve­ly­ret­kiä lä­hiym­pä­ris­töön se­kä ihail­tu Kars­tu­lan ke­säi­siä mai­se­mia. Osa asuk­kais­ta on poi­ken­nut myös jää­te­löl­le tai kah­vil­le. Li­säk­si meil­lä on käy­nyt pal­jon lä­hei­siä ja mui­ta vie­rai­li­joi­ta, joi­ta on ta­vat­tu pi­ha­pii­ris­sä mm. piknikillä.

 

Mi­kä­li Si­nä tai lä­hei­se­si ha­luat pääs­tä asu­maan luon­non ja pal­ve­lui­den lä­hei­syy­teen, on sää­tiöl­lä va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la Enon­rin­teel­lä se­kä Enon­ran­nas­sa lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toi­mis­toa. Asun­toi­hin pää­see tu­tus­tu­maan ot­ta­mal­la mei­hin yhteyttä.

 

Va­paat asunnot:

 • Enon­ran­ta
  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Te­ras­si järvinäköalalla
 • Enon­rin­ne
  • 4 asun­toa, 1h+k, 28,5m²
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • Tu­los­sa va­pai­ta asun­to­ja re­mon­tin jälkeen

 

Li­sä­tie­to­ja va­paa­na ole­vis­ta asun­nois­ta vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen p. 040 322 7116 tai