ELOKUUN KUULUMISIA

Elo­kuus­sa on yhä riit­tä­nyt au­rin­koi­sia päi­viä ja Kar­pa­lo­ko­deil­la on edel­leen vie­tet­ty ai­kaa ul­ko­na lop­pu­ke­säs­tä naut­tien. Sa­mal­la kui­ten­kin syk­syn lä­hes­tyes­sä on pa­lail­tu ar­keen, ja osa asuk­kais­tam­me on aloit­ta­nut työt toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa. Osa kä­vi kat­so­mas­sa Cars­tu­ne krui­sin­ki-kul­kuet­ta ja toi­set ovat ol­leet mar­ja­ti­lal­la poi­mi­mas­sa mar­jo­ja. Mar­jois­ta on tar­koi­tus vie­lä keit­tää me­hua syk­syn ja tal­ven va­ral­le. Yk­si­köis­sä on myös lei­vot­tu asuk­kai­den kans­sa esi­mer­kik­si pul­laa ja ome­na­pii­rak­kaa se­kä pais­tet­tu voh­ve­lei­ta, piir­ret­ty ja teh­ty tai­det­ta, kuun­nel­tu musiik­kia ja lau­let­tu, luet­tu kir­jo­ja se­kä teh­ty pa­la­pe­le­jä. Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on li­säk­si nau­tit­tu nuo­tion loi­mus­ta ko­das­sa ja Koi­vu­ran­nas­sa ihail­tu aa­mui­sin jär­ven yl­lä ole­vaa su­mua, jo­ka ai­na päi­vän ede­tes­sä hä­vi­ää pois. Olem­me elo­kuus­sa viet­tä­neet myös kah­den asuk­kaam­me merk­ki­päi­viä se­kä suun­ni­tel­leet ja val­mis­tel­leet syys­kuus­sa pi­det­tä­viä il­ta­mia. Täs­tä ker­rom­me li­sää en­si kuussa.

 

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan myös Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön vuo­kra-asun­to­tar­jon­taan. Vuo­kra-asun­to­ja on täl­lä het­kel­lä va­paa­na Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la Enon­rin­teel­lä lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toi­mis­toa. Li­säk­si syys­kuun ai­ka­na va­pau­tuu Män­ty­läs­tä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä kol­me asun­toa re­mon­tin val­mis­tut­tua, jois­ta yk­si isom­pi kaksio.

Mi­kä­li olet kiin­nos­tu­nut vuo­kra-asun­nois­tam­me tai Si­nul­la on toi­min­nas­tam­me muu­ta ky­syt­tä­vää, ota yh­teyt­tä vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen p. 040 322 7116 tai

 

Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa kai­kil­le läm­min­tä al­ka­vaa syksyä!

 

Va­paat asunnot:

 • Enon­rin­ne
  • 5 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • 3 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet