SYYSKUUN KUULUMISIA

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tin pi­ha­pii­ris­sä jär­jes­tet­tiin syys­kuun al­ku­puo­lel­la il­ta­mat, jois­sa oli tar­jol­la hy­vää ruo­kaa ja elä­vää musiik­kia. Li­säk­si asuk­kaat pää­si­vät ihai­le­maan jenk­ki­au­to­ja. Il­ta­mia val­mis­tel­tiin po­ru­kal­la as­kar­te­le­mal­la vii­re­jä, suun­nit­te­le­mal­la oh­jel­maa se­kä jär­jes­te­le­mäl­lä pi­haa, jot­ta kaik­kien oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua tur­val­li­ses­ti. Myös osa Koi­vu­ran­nan väes­tä kä­vi tans­sah­te­le­mas­sa musii­kin tah­tiin. Il­ta­mat oli kaik­kien mie­les­tä haus­kat ja asuk­kaat odot­ta­vat­kin jo seuraavia.

Il­ta­mien li­säk­si on as­kar­rel­tu si­sä­ti­loi­hin syk­syi­siä ko­ris­tei­ta. Yk­si­köis­sä on myös nau­tit­tu syk­syn sa­dos­ta ku­ten ome­nois­ta ja puo­lu­kois­ta. Puo­lu­koi­ta on myös pa­kas­tet­tu ja jäl­leen on lei­vot­tu se­kä pi­det­ty tul­ta ko­das­sa, läm­pi­mim­pi­nä päi­vi­nä on luet­tu kir­jo­ja­kin ulkona.

 

Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja sää­tiöl­lä on täl­lä het­kel­lä Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toi­mis­toa, se­kä Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Li­sä­tie­to­ja voit ky­syä vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen p. 040 322 7116 tai

 

Li­sää syk­syn kuu­lu­mi­sia taas en­si kuussa!

 

Va­paat vuokra-asunnot:

 • Enon­rin­ne
  • 5 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • 3 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet