Lokakuun kuulumisia

Alam­me jul­kais­ta täl­lä si­vul­la kuu­kausit­tais­ta tie­do­tet­ta, jos­ta sel­vi­ää Kar­pa­lo­ko­tien kuu­lu­mi­sia. Ta­pah­tu­mat: 9.10. vie­tet­tiin omais­ten in­fo­ti­lai­suut­ta, jossa… 

Jut­tuun

Mira Taavitsainen on vastaavana ohjaajana Koivurannan palvelutalossa.

Miran tarina

Ni­me­ni on Mi­ra Taa­vit­sai­nen ja olen syn­ty­pe­räl­tä­ni Itä-Suo­­mes­­ta Sii­lin­jär­ven ni­mi­ses­tä kun­nas­ta. Kars­tu­laan muu­tin vuon­na 2012, jolloin… 

Jut­tuun

Jenni Antinaho työskentelee Kotipirtissä ja Maijalassa vastaavana ohjaajana.

Jennin tarina

Olen Jen­ni An­ti­na­ho ja olen ko­toi­sin tääl­tä Kars­tu­las­ta. Asuin yli kym­me­nen vuot­ta Jy­väs­ky­läs­sä ja Tik­ka­kos­kel­la, mutta… 

Jut­tuun

Blogi - Säätiön 20-vuotisjuhlapuhe

Säätiön 20-vuotisjuhlapuhe

Muo­kat­tu Syl­vi Pen­na­sen juh­la­pu­hees­ta 6.10.2013   Hy­vät juh­la­vie­raat! Meil­lä on iloi­nen ja hyö­dyl­li­nen juh­lan ai­he. Juhlimme… 

Jut­tuun

Karpalokodit Blogi - Toiminta laajenee

Toiminta laajenee

Kars­tu­lan Van­hus­ten­tu­ki ry:n toi­min­ta yh­dis­tet­tiin sää­ti­öön jou­lu­kuus­sa 2008. Toi­men­pi­teel­lä ha­lut­tiin ke­hit­tää kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lun­tar­jon­taa Kars­tu­las­sa. Tämän… 

Jut­tuun

Airi Hokkanen on Karstulan hyvinvointipalvelusäätiön toiminnanjohtajana.

Airin tarina

Hei, olen Ai­ri Hok­ka­nen ja syn­ty­jä­ni Pyl­kön­mäel­tä, jo­ten kau­ak­si en ole ko­toa pääs­syt. Työs­ken­te­len sää­tiöl­lä toiminnanjohtajana,… 

Jut­tuun