Lokakuun kuulumisia

Alam­me jul­kais­ta täl­lä si­vul­la kuu­kausit­tais­ta tie­do­tet­ta, jos­ta sel­vi­ää Kar­pa­lo­ko­tien kuu­lu­mi­sia.

Ta­pah­tu­mat:

  • 9.10. vie­tet­tiin omais­ten in­fo­ti­lai­suut­ta, jos­sa käy­tiin lä­pi sää­tiön toi­min­taa, ar­vo­ja, pal­ve­lui­ta ja hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta.
  • 11.10. hiip­pa­kun­tam­me piis­pa Si­mo Peu­ra vie­rai­li Koi­vu­ran­nas­sa piis­pan­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä. Lue li­sää piis­pan­tar­kas­tuk­ses­ta tääl­tä.

 

Kuu­lu­mi­sia:

  • Op­pi­so­pi­muk­sel­la opis­ke­le­va Vii­vi eri­kois­tuu meil­lä vam­mais­työ­hön ja on jou­kos­sam­me tou­ko­kuun lop­puun as­ti. Ter­ve­tu­loa osak­si Kar­pa­lo­ko­tien po­ruk­kaa, Vii­vi!
  • Sää­tiö aloit­ti yh­teis­työ­hank­keen Po­ken kans­sa. In­vest in Staff -hank­keen ta­voit­tee­na on ke­hit­tää hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta. Lue hank­kees­ta li­sää tääl­tä.

 

Il­moi­tuk­set:

  • Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja meil­lä on täl­lä het­kel­lä 4. Yk­si si­jait­see Enon­ran­nas­sa ja nel­jä Enon­rin­teel­lä.
  • Tar­vit­sem­me jat­ku­vas­ti ly­hy­tai­kai­sia si­jai­suuk­sia te­ke­mään lä­hi­hoi­ta­jien töi­tä. Li­säk­si tu­los­sa on kuu­den kuu­kau­den vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­suus al­kaen 1.1.2020.
  • Ota yh­teyt­tä Ai­riin (044 4596621 tai ai­ri.if.ti1601014705dokol1601014705aprak1601014705@nena1601014705kkoh1601014705), mi­kä­li kiin­nos­tuit vuo­kra-asun­nois­tam­me tai si­jai­suuk­sien te­ke­mi­ses­tä.