Airin tarina

Hei, olen Ai­ri Hok­ka­nen ja syn­ty­jä­ni Pyl­kön­mäel­tä, jo­ten kau­ak­si en ole ko­toa pääs­syt. Työs­ken­te­len sää­tiöl­lä toi­min­nan­joh­ta­ja­na, eli vas­taan sää­tiön toi­min­nan ko­ko­nai­suu­des­ta ja toi­min hal­li­tuk­sen sihteerinä.

Työ­ni sää­tiöl­lä on mie­len­kiin­tois­ta ja haas­ta­vaa. Jat­ku­va toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen se­kä so­te-maa­il­man muu­tok­set tuo­vat päi­vit­täin haas­tei­ta työ­hö­ni. Saan teh­dä työ­tä mie­len­kiin­tois­ten ih­mis­ten kans­sa, ja ver­kos­toi­tu­mi­nen an­taa mah­dol­li­suuk­sia tu­tus­tua uusiin toi­mi­joi­hin. Osal­lis­tun vuo­sit­tain Vam­mais­pal­ve­lui­den neu­vot­te­lu­päi­vil­le, jois­sa koh­taan laa­jas­ti Suo­men vam­mais­pal­ve­lui­den toi­mi­joi­ta ja asian­tun­ti­joi­ta. Näis­tä ti­lai­suuk­sis­ta saa ai­na tuo­da tu­liai­sia ja ter­vei­siä pai­kal­li­sil­le toimijoillekin.

Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni ge­ro­no­mi (AMK). Li­säk­si olen käy­nyt yri­tys­joh­ta­mi­sen erikoisammattitutkinnon 

se­kä usei­ta joh­ta­mi­seen ja hal­lin­toon liit­ty­viä kurs­se­ja. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len ylem­pää AMK-tut­kin­toa. Kou­lu­tus an­taa pe­rus­val­miuk­sia, mut­ta lo­pul­li­nen opet­ta­ja on kui­ten­kin työ. En­nen siir­ty­mis­tä­ni sää­tiöl­le (2008) työs­ken­te­lin Kars­tu­lan kun­nan ko­ti­hoi­don esi­mie­he­nä. Tä­mä on­kin an­ta­nut hy­vän poh­jan yh­teis­työl­le kun­taor­ga­ni­saa­tioi­den kanssa.

Työn li­säk­si har­ras­tan lenk­kei­lyä se­kä vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­vää hyö­ty­lii­kun­taa. Tyk­kään eri­tyi­ses­ti asua Kars­tu­las­sa, sil­lä tääl­lä met­sät, lenk­ki­po­lut ja jär­vet ovat lä­hel­lä. Au­tol­le löy­tyy park­ki­paik­ka ja pää­sään­töi­ses­ti tääl­lä tun­tee kaik­ki toi­mi­jat, joi­den kans­sa teh­dään yhteistyötä.