Säätiön 20-vuotisjuhlapuhe 6.10.2013 Kahvila Hertassa

Muo­kat­tu Syl­vi Pen­na­sen juh­la­pu­hees­ta 6.10.2013

 

Hy­vät juhlavieraat!

Meil­lä on iloi­nen ja hyö­dyl­li­nen juh­lan ai­he. Juh­lim­me eri­tyis­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­jen ke­hit­ty­mis­tä Kars­tu­las­sa 20 vuo­den ai­ka­na. Käy­tän het­ken ai­kaa sii­hen, et­tä muis­tel­laan, mi­tä näi­hin 20 vuo­teen on sisältynyt:

 

12.8.1993 asu­mis­pal­ve­lusää­tiön sää­de­kir­ja al­le­kir­joi­tet­tiin. Ta­pah­tu­mas­sa oli mu­ka­na edus­ta­jia Kars­tu­lan Rin­ta­ma­mies­ve­te­raa­nit ry:stä, Kars­tu­lan So­ta­ve­te­raa­nit ry:stä ja Nais­jaos­tos­ta, So­tain­va­li­dien vel­jes­liit­to Kars­tu­lan osas­to ry:stä se­kä Kars­tu­lan kun­nas­ta. Asu­mis­pal­ve­lusää­tiön tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa ja edis­tää kai­ken­lais­ta van­hus­ten, vam­mais­ten ja elä­ke­läis­ten asu­mis­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää har­ras­tus- ja vi­ri­ke­toi­min­taa Kars­tu­lan kunnassa.

Kars­tu­lan ke­hi­tys­vam­mais­ten etu­jen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä ajan­jak­so oli vuon­na 1995, kun Kars­tu­laan pe­rus­tet­tiin Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki ry. Suun­ni­tel­ma­na oli, et­tä Tu­kiyh­dis­tys voi­si läh­teä vie­mään eteen­päin ym­pä­ri­vuo­ro­kau­den val­vot­tua pal­ve­lu­ko­ti­han­ket­ta. Kos­ka kun­nas­sa oli jo Asu­mis­pal­ve­lusää­tiö, pää­tet­tiin sen jä­se­nis­töä täy­den­tää Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki ry:llä. Sään­tö­muu­tok­sen jäl­keen Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki ry mak­soi osuu­ten­sa sää­de­pää­omas­ta ja va­lit­si kes­kuu­des­taan edus­ta­jan ja hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­jä­se­nen Asu­mis­pal­ve­lusää­tiön hal­li­tuk­sen kokouksiin.

Kars­tu­lan kun­ta päät­ti siir­tää jo ai­em­min ra­ken­ne­tun Mai­ja­lan ja tu­kia­sun­not se­kä uu­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti val­vo­tun pal­ve­lu­ko­din ton­tin Asu­mis­pal­ve­lusää­tiön hal­lin­taan. Li­säk­si Kars­tu­lan kun­nas­sa kai­vat­tiin ki­peäs­ti pal­ve­lu­ko­tia mielenterveyskuntoutujille, 

ja sää­tiö ra­ken­nut­ti Kars­tu­laan Kruu­kin­rin­teen pal­ve­lu­ko­din, jo­hon asuk­kaat pää­si­vät muut­ta­maan tam­mi­kuus­sa 2000.

Vuo­teen 2007 saak­ka sää­tiön hal­lin­nol­li­sia asioi­ta on hoi­ta­nut lä­hin­nä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jat ja ti­li­toi­mis­ton Ei­ja Hon­ko­nen. Vuo­den 2007 alus­ta sää­tiö os­ti Kars­tu­lan kun­nal­ta avo­pal­ve­luoh­jaa­ja Ai­ri Hok­ka­sen työ­pa­nok­ses­ta puo­let. Hok­ka­sen teh­tä­viin kuu­lui esi­mies­teh­tä­vis­tä vas­taa­mi­nen se­kä pal­ve­lua­sun­to­jen hoi­va­työn ohjaaminen.

Vuon­na 2008 Kars­tu­lan Van­hus­ten­tu­ki ry ja Kars­tu­lan asu­mis­pal­ve­lusää­tiö yh­dis­tyi­vät hal­lin­nol­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti. 1.12.2008 teh­dyl­lä kau­pal­la Van­hus­ten­tu­ki ry:n toi­min­ta ja pal­ve­lu­ko­dit Päi­vö­lä, Pel­to­la ja Enon­ran­ta siir­tyi­vät Asu­mis­pal­ve­lusää­tiöl­le. Sa­ma­na syk­sy­nä Ai­ri Hok­ka­nen jat­koi ko­koai­kai­se­na toiminnanjohtajana.

Seu­raa­vi­na vuo­si­na Kruu­kin­rin­teen pal­ve­lu­ko­ti ul­kois­tet­tiin, Kars­tu­lan so­si­aa­li­toi­mi siir­tyi Saa­ri­kal­le ja ke­hi­tys­vam­ma­työn toi­min­ta laa­je­ni, kun Mai­ja­lan ja tu­kia­sun­to­jen toi­min­ta yh­dis­tyi Ko­ti­pir­tin rin­nal­le. Li­säk­si sää­tiö päät­ti os­taa Kars­tu­laan ra­ken­net­ta­vas­ta Lin­nun­lau­lun ker­ros­ta­los­ta yh­den kerroksen.

Juh­la­vuo­den kun­niak­si Asu­mis­pal­ve­lusää­tiön sään­tö­jä muu­tet­tiin, ja lap­si ris­tit­tiin 20-vuo­ti­aa­na uu­des­taan. Ni­mek­si tu­li Kars­tu­lan Hyvinvointipalvelusäätiö.

 

Kii­tos!