Jennin tarina

Olen Jen­ni An­ti­na­ho ja olen ko­toi­sin tääl­tä Kars­tu­las­ta. Asuin yli kym­me­nen vuot­ta Jy­väs­ky­läs­sä ja Tik­ka­kos­kel­la, mut­ta muu­tim­me per­heen kans­sa ta­kai­sin maa­seu­dul­le Kars­tu­laan vuon­na 2011. Ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta mi­nul­la on muun muas­sa ko­ti­hoi­dos­ta, per­he­työs­tä ja van­hus­ten hoi­dos­ta. Olen tul­lut töi­hin Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiöl­le ke­säl­lä 2017. Olen opis­kel­lut lä­hi­hoi­ta­jak­si vuon­na 1996 ja so­si­aa­lia­lan oh­jaa­jak­si vuon­na 1998. Työn ohel­la olen opis­kel­lut muun muas­sa kun­tou­tus­ta. Työs­ken­te­len Ko­ti­pir­tis­sä ja Mai­ja­las­sa täl­lä het­kel­lä vas­taa­va­na ohjaajana.

Työ­hö­ni kuu­luu vam­mais­ten avus­ta­mis­ta, oh­jaa­mis­ta ja tu­ke­mis­ta kai­ken­lai­sis­sa ar­ki­päi­vän asiois­sa. Olen myös mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä toi­min­taa. Työ­ni on mo­ni­puo­lis­ta ja mie­len­kiin­tois­ta, ja jo­kai­nen päi­vä on eri­lai­nen. Vam­mai­set ovat sy­dän­tä­ni lä­hel­lä ja pi­dän sii­tä, et­tä saan ol­la te­ke­mi­sis­sä eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa iloi­neen ja suruineen.

Va­paa-ajal­la­ni har­ras­tan muun muas­sa lenk­kei­lyä se­kä käyn jum­pas­sa ja lii­kun luon­nos­sa. Pi­dän myös mat­kus­te­le­mi­ses­ta, si­sus­ta­mi­ses­ta ja leipomisesta.

Jennin tarina. Vapaa-ajallani harrastan muun muassa lenkkeilyä ja liikun luonnossa.