Miran tarina

Ni­me­ni on Mi­ra Taa­vit­sai­nen ja olen syn­ty­pe­räl­tä­ni Itä-Suo­mes­ta Sii­lin­jär­ven ni­mi­ses­tä kun­nas­ta. Kars­tu­laan muu­tin vuon­na 2012, jol­loin aloi­tin työt Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiöl­lä. Kars­tu­laan muu­tin Ka­jaa­nis­ta, jos­sa val­mis­tuin ter­vey­den-/sai­raan­hoi­ta­jak­si (AMK). Ai­kai­sem­pa­na kou­lu­tuk­se­na mi­nul­la on yli­op­pi­las­poh­jai­nen lä­hi­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, jos­sa suun­tau­duin vammaistyöhön.

Sää­tiöl­lä olen toi­mi­nut sai­raan­hoi­ta­jan teh­tä­vis­sä, ja täl­lä het­kel­lä toi­min myös vas­taa­va­na oh­jaa­ja­na Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­los­sa. Työn­ku­va on mo­ni­puo­lis­ta ja pi­dän sii­tä, et­tä työ tuo mu­ka­naan ai­na uusia haas­tei­ta, jot­ka lait­ta­vat ke­hit­tä­mään it­se­ään omas­sa työssään.

Va­paa-ajal­la vie­tän ai­kaa per­hee­ni ja ys­tä­vie­ni kans­sa se­kä lii­kun pal­jon luon­nos­sa eri­lais­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa. Kars­tu­la on vie­hät­tä­nyt mi­nua tii­viil­lä yh­tei­söl­lä ja ak­tii­vi­sel­la toiminnallaan.

Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa sekä liikun paljon luonnossa erilaisten harrastusten parissa.

Miran tarina