Toiminta laajenee

Kars­tu­lan Van­hus­ten­tu­ki ry:n toi­min­ta yh­dis­tet­tiin sää­ti­öön jou­lu­kuus­sa 2008. Toi­men­pi­teel­lä ha­lut­tiin ke­hit­tää kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lun­tar­jon­taa Kars­tu­las­sa. Tä­män yh­dis­ty­mi­sen myö­tä sää­tiöl­le siir­tyi Män­ty­län, Enon­ran­nan ja Enon­rin­teen vuo­kra­ri­vi­ta­lot se­kä Päi­vö­län ja Pel­to­lan pienkodit.

Kars­tu­lan Van­hus­ten­tu­ki ry oli pe­rus­tet­tu vuon­na 1970 pa­ran­ta­maan van­hus­ten asui­no­lo­suh­tei­ta. En­sim­mäi­se­nä ra­ken­net­tiin Enon­ran­nan ja Enon­rin­teen ri­vi­ta­lot. Seu­raa­va­na oli vuo­ros­sa Päi­vö­län ja Pel­to­lan ri­vi­ta­lot, jot­ka myö­hem­min pe­rus­kor­jat­tiin pien­ko­deik­si ARA:n lai­noi­tuk­sil­la ja RAY:n avus­tuk­sil­la. Vii­mei­sim­pä­nä ra­ken­net­tiin Män­ty­län ri­vi­ta­lo, jos­sa oli 20 asuntoa.

Kars­tu­lan Van­hus­ten­tu­ki ry toi­mi pit­kään pel­käs­tään vuo­kra-asun­to­jen tar­joa­ja­na van­huk­sil­le. Vuon­na 1990 al­koi ole­maan tar­vet­ta van­hus­ten pal­ve­lua­su­mi­sel­le, min­kä yh­tey­des­sä pe­rus­tet­tiin Päi­vö­län ja Pel­to­lan pien­ko­dit. Pien­ko­din emän­ti­nä aloit­ti­vat Ul­la Oi­ka­ri ja Vir­pi Ren­fors. Pien­ko­deis­sa asut­tiin yh­tei­söl­li­ses­ti ja ko­din­omai­ses­ti: emän­nät kok­ka­si­vat ja 

avus­ti­vat asuk­kai­ta tar­peen mu­kaan. Yh­des­sä ke­rään­nyt­tiin olo­huo­nee­seen ju­tus­te­le­maan ja ku­to­maan suk­kia. Ai­em­min asuk­kaak­si tul­tiin jo var­hai­sem­mas­sa pal­ve­lu­tar­peen vai­hees­sa, jo­ten osal­lis­tu­mi­nen kaik­keen te­ke­mi­seen oli suurempaa.

Vuo­sien var­rel­la asuk­kaat ru­pe­si­vat tar­vit­se­maan enem­män pal­ve­lu­ja, ku­ten yö­par­tion käyn­te­jä. Heil­le han­kit­tiin myös tur­va­pu­he­li­met tur­vak­si. Osal­taan tä­mä hoi­to­työn vaa­ti­vuu­den li­sään­ty­mi­nen toi pai­nei­ta saa­da tu­kea hoi­to­työ­hön. Toi­min­nan kan­nal­ta oli luon­te­vaa yh­dis­tyä säätiöön.

Yh­dis­ty­mi­sen jäl­keen hen­ki­lö­kun­taa siir­tyi vii­si ja van­hus­ten pal­ve­lua­su­mis­paik­ko­ja 15. Sää­tiöl­le siir­ty­mi­nen oli luon­te­vaa hen­ki­lö­kun­nal­le, sil­lä oli­han yh­teis­työ­tä teh­ty jo ai­em­min­kin. Sää­tiön jär­jes­tä­mä yö­par­tio oli toi­mi­nut pien­ko­deil­la jo en­nen yh­dis­ty­mis­tä. Hen­ki­lö­kun­ta oli teh­nyt yh­teis­työ­tä esi­mer­kik­si kou­lu­tus­ten mer­keis­sä. Yh­dis­ty­mi­sen jäl­keen hen­ki­lö­kun­nal­la oli mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä kai­kis­sa sää­tiön koh­teis­sa ja saa­da työ­hön­sä vertaistukea.