Tervetuloa seuraamaan Karpalokotien blogia

Hei, ja ter­ve­tu­loa lu­ke­maan Kar­pa­lo­ko­tien asia­pi­tois­ta blogia!

Tääl­tä löy­dät ajan­ta­sais­ta tie­toa sii­tä, mi­tä ta­pah­tuu Kar­pa­lo­ko­deil­la, sää­tiöl­lä ja ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lua­su­mi­sen rin­ta­mal­la. Py­rim­me ja­ka­maan eri­lai­sia asia­si­säl­tö­jä si­nul­le, jot­ta py­syt pe­ril­lä toi­min­nas­tam­me ja sii­hen liit­ty­vis­tä ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Ker­rom­me toi­min­taam­me vai­kut­ta­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asiois­ta ja ilmiöistä.

Pie­ni kat­saus toimintaamme:

Toi­min­tam­me ei ole muut­tu­nut Kars­tu­lan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön ajois­ta, eli meil­lä on edel­leen Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­la ja tu­kia­sun­not ‑pal­ve­lua­su­mi­syk­sik­kö se­kä Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lo, vuo­kra-asun­to­tar­jon­taa se­kä sää­tiön yleis­hyö­dyl­lis­tä toi­min­taa. Olem­me vain siir­tä­neet pal­ve­lu­toi­min­nan Kar­pa­lo­ko­dit-apu­toi­mi­ni­men al­le eriyt­tä­mään elin­kei­no­toi­min­nan ja sää­tiön vuo­kraus­toi­min­nan ja yleis­hyö­dyl­li­sen toi­min­nan toi­sis­taan eril­leen. Eli Kar­pa­lo­ko­dit pi­tää si­säl­lään Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­lan ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­toi­min­nan se­kä toi­mii nii­den yh­tei­se­nä mark­ki­noin­ti­ni­me­nä. Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö sr toi­mii edel­leen sa­moin pe­ri­aat­tein kuin en­nen. Löy­dät sää­tiös­tä li­sä­tie­toa Sää­tiö-si­vul­ta.

Toi­vot­ta­vas­ti ko­ti­si­vum­me ker­to­vat toi­min­nas­tam­me enemmän!