Presidentinvaalit lähestyvät

Pre­si­den­tin­vaa­lit lä­hes­ty­vät, ja tä­mä saat­taa he­rät­tää mo­nil­le ky­sy­myk­siä sii­tä, mi­ten ta­sa-ar­voi­nen ää­nes­tys to­teu­te­taan maas­sam­me. Vaa­leis­sa voi ää­nes­tää vi­ral­li­sen vaa­li­pai­kan li­säk­si myös lai­tos- tai ko­ti­ää­nes­tyk­sen tur­vin. Täl­lä taa­taan ta­sa-ar­voi­nen ää­nes­tä­mis­mah­dol­li­suus myös heil­le, jot­ka ei­vät syys­tä tai toi­ses­ta pää­se äänestyspaikalle.

Myös Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kaat voi­vat ää­nes­tää lai­to­sää­nes­tyk­sen tur­vin, ja ää­nes­tys­toi­men­pi­tees­tä vas­taa Kars­tu­lan kun­ta. Pre­si­den­tin­vaa­lei­hin voi tu­tus­tua etu­kä­teen esi­mer­kik­si Sel­ko­kes­kuk­sen te­ke­män sel­ko­kie­li­sen vaa­lie­sit­teen avul­la.

Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kaat voi­vat ha­lu­tes­saan saa­da vai­tio­lo­vel­vol­li­sen avus­ta­jan mu­kaan ää­nes­tys­ti­lan­tee­seen. Py­rim­me tur­vaa­maan asuk­kail­lem­me tur­val­li­sen ja mu­ka­van ää­nes­tys­ko­ke­muk­sen, jon­ka avul­la he pää­se­vät omal­ta osal­taan vai­kut­ta­maan yhteiskunnassamme.