Kehitysvammaliiton IMO-passin avulla vahvistetaan itsemääräämiseen liittyviä hyviä käytänteitä

Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lu­vas­taa­vat Mi­ra ja Reet­ta se­kä tii­mi­vas­taa­va Jen­ni osal­lis­tu­vat ke­vään ai­ka­na Ke­hi­tys­vam­ma­lii­ton IMO-pas­si-kou­lu­tuk­seen, jos­sa käy­dään lä­pi it­se­mää­rää­mi­sen vah­vis­ta­mi­sen hy­viä käy­tän­tei­tä. Vuon­na 2016 voi­maan tul­lut muu­tos ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kiin vah­vis­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, ja me Kar­pa­lo­ko­deil­la olem­me­kin ot­ta­neet sen jo voi­maan­tu­lo­päi­väs­tä läh­tien huomioon.

Kos­ka ku­kaan ei ole iki­nä täy­sin val­mis, on li­sä­kou­lut­tau­tu­mi­nen ja ver­kos­toi­tu­mi­nen erit­täin tär­ke­ää. Sik­si tar­joam­me­kin Mi­ral­le, Ree­tal­le ja Jen­nil­le oi­van ti­lai­suu­den pääs­tä kou­lu­tuk­seen, jos­sa käy­tän­nön har­joi­tus­ten avul­la opi­taan li­sää ih­mi­soi­keuk­sis­ta ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta, ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den vä­hen­tä­mi­ses­tä se­kä lain­sää­dän­nön si­säl­lös­tä ja käy­tän­töön soveltamisesta.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään edel­lä mai­nit­tu­ja asioi­ta lä­pi oman toi­mi­pai­kan nä­kö­kul­mas­ta. Mi­ra, Reet­ta ja Jen­ni saa­vat siis he­ti kou­lu­tuk­sen jäl­keen op­pi­man­sa käy­tän­töön ja jaet­ta­vak­si muil­le Kar­pa­lo­ko­tien työn­te­ki­jöil­le. It­se­mää­rää­mi­soi­keu­den tur­vaa­mi­nen on meil­le sy­dä­men asia, jo­ten kou­lu­tus on enem­män kuin tär­keä asuk­kai­dem­me hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Ha­luam­me ke­hit­tää toi­min­taam­me jo­ka päi­vä pa­rem­mak­si, jot­ta meil­lä viih­ty­vät niin asuk­kaat kuin työntekijät.