Soteuttamon TIKKE-teematilaisuus

Toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri oli 20.2. mu­ka­na So­teut­ta­mon tee­ma­ti­lai­suu­des­sa, jon­ka ai­hee­na täl­lä ker­taa oli TIKKE eli tut­ki­mus, in­no­vaa­tiot, ke­hit­tä­mi­nen, kou­lu­tus ja en­na­koin­ti. So­teut­ta­mon tee­ma­ti­lai­suu­det liit­ty­vät osal­taan tu­le­vaan So­te- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­seen.

So­teut­ta­mo on työ­ka­lu­pak­ki so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den uu­dis­ta­mi­seen, ke­hit­tä­mi­seen ja ver­kos­toi­tu­mi­seen. So­teut­ta­mo tuo jul­ki­sen, yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jat yh­teen ma­ta­lan­kyn­nyk­sen ti­lai­suuk­sien avul­la, ja sen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää ekosysteemiajattelua.

Tiis­tain tee­ma­ti­lai­suu­des­sa kä­si­tel­tiin si­tä, kuin­ka maa­kun­nan elin­voi­mai­suu­den tuot­ta­mis­ta voi­tai­siin edis­tää tut­ki­muk­sen, kou­lu­tuk­sen, ke­hit­tä­mi­sen, en­na­koin­nin ja in­no­vaa­tioi­den avul­la. Li­säk­si ti­lai­suu­des­sa an­net­tiin tie­toa tä­män­het­ki­ses­tä maa­kun­nan val­mis­te­lu­ti­lan­tees­ta ja Kes­ki-Suo­mi 2020 ‑pro­jek­tis­ta.