Kehitysvammalain mukainen itsemääräämisoikeuden tukeminen ja edistäminen -infotilaisuus

Omaisille tietoa ja tukea

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö sr jär­jes­tää Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n ja Saa­ri­jär­ven Seu­dun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n tuel­la omai­sil­le tar­koi­te­tun in­fo­ti­lai­suu­den ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­ses­ta it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den tu­ke­mi­ses­ta ja edis­tä­mi­ses­tä. Ti­lai­suu­den ku­lus­ta vas­taa Ke­hi­tys­vam­ma­liit­to ry, jon­ka kou­lut­ta­ja tart­tuu muun muas­sa seu­raa­viin aiheisiin:

  • Ke­hi­tys­vam­mais­ten it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den mer­ki­tys vam­mais­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen kulmakivenä
  • Mi­tä it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­nen tar­koit­taa ar­jen käy­tän­tö­jen kannalta?
  • Mil­loin it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta voi­daan rajoittaa?
  • Mil­lai­nen lain­sää­dän­tö on nykyään?

Ajankohta

In­fo­ti­lai­suus jär­jes­te­tään tiis­tai­na 27.3.2018 Kars­tu­las­sa Laak­so­lan kou­lun au­di­to­rios­sa klo 9:30–12 ja Saa­ri­jär­vel­lä kau­pun­gin­ta­lol­la Tar­vaa­la-sa­lis­sa klo 13:30–16. Kars­tu­las­sa ti­lai­suu­den lo­puk­si sää­tiö tar­jo­aa kou­lu­ruo­kai­lun Laak­so­lan kou­lun ruo­ka­las­sa. Saa­ri­jär­vel­lä kah­vi­tar­joi­lun tar­jo­aa Saa­ri­jär­ven seu­dun ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki ry.

Tar­joi­lun jär­jes­tä­mi­sek­si il­moit­tau­du in­fo­ti­lai­suu­teen etu­kä­teen soit­taen, teks­ti­vis­til­lä tai sähköpostilla:

Kars­tu­laan Ai­ri puh. 044 4596621 tai . Saa­ri­jär­vel­le Kai­ja Kek­ki­lä puh.040 719 4333 tai Il­moi­ta vies­tis­sä osal­lis­tu­jat se­kä mah­dol­li­set ruoka-aineallergiat.

Lisätietoja

Ky­sy tar­vit­taes­sa li­sä­tie­to­ja Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hok­ka­sel­ta ( tai 045 459 6621).