EU:n uusi tietosuoja-asetus

EU:n uusi tie­to­suo­ja-ase­tus as­tuu voi­maan 25.5.2018. Se kos­ket­taa niin pie­niä yh­dis­tyk­siä kuin iso­ja or­ga­ni­saa­tioi­ta­kin, jo­ten sää­tiön­kin tu­lee rea­goi­da uu­teen asetukseen.

Mis­tä oi­kein on siis kyse?

Uu­del­la tie­to­suo­ja-ase­tuk­sel­la py­ri­tään yh­te­näis­tä­mään EU:n tie­to­suo­ja­käy­tän­tö­jä ja pa­ran­ta­maan EU:n kan­sa­lais­ten yk­si­tyi­syy­den­suo­jaa. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä re­kis­te­rin­hal­ti­jan vas­tuu re­kis­te­ris­tä li­sään­tyy sa­mal­la, kun re­kis­te­röi­ty­jen oi­keu­det kas­va­vat. Myös tie­to­tur­va-asioi­hin kiin­ni­te­tään en­tis­tä tar­kem­min huomiota.

Uu­den tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kaan re­kis­te­röi­dyil­lä on oi­keus pyy­tää mil­tä ta­han­sa or­ga­ni­saa­tiol­ta tie­to­ja omien hen­ki­lö­tie­to­jen käy­tös­tä. Li­säk­si re­kis­te­röi­dyil­lä on oi­keus “tul­la unoh­de­tuk­si” eli pyy­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää pois­ta­maan kaik­ki tie­dot re­kis­te­röi­dys­tä, mi­kä­li se on lain puit­teis­sa mahdollista.

Lue li­sää aiheesta:

Käy­tän­nös­sä tä­mä ase­tus tar­koit­taa si­tä, et­tä sää­tiön — ja mui­den or­ga­ni­saa­tioi­den — tu­lee laa­tia tie­to­suo­ja-/re­kis­te­ri­se­los­te jo­kai­ses­ta hen­ki­lö­re­kis­te­ris­tä. Sää­tiöl­lä tä­mä tar­koit­taa muun muas­sa po­ti­las­re­kis­te­ri­se­lot­teen päi­vit­tä­mis­tä ja muun muas­sa verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jä­re­kis­te­rin laatimista.

Sää­tiön päi­vi­te­tyt tie­to­suo­ja-/re­kis­te­ri­se­los­teet tu­le­vat verk­ko­si­vuil­le vii­meis­tään 25.5.2018.