Tiedote koronaviruksen aiheuttamista menettelyistä

Oh­jeis­tus omai­sil­le ja muil­le vie­rai­li­joil­le ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian aikana

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö seu­raa ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man COVID-19 ‑tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä ja nou­dat­taa ter­vey­del­li­ses­tä vi­ran­omais­oh­jeis­tuk­ses­ta vas­taa­van Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ohjausta.

THL on tie­dot­ta­nut, et­tä ko­ron­vi­ruk­sen (COVID-19) ris­kit ikäih­mi­sil­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ovat muu­ta väes­töä suu­rem­mat. Vi­rus ai­heut­taa useam­min va­ka­via oi­rei­ta ikään­ty­neil­le ja heil­le, joil­la on jo­kin perussairaus.

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiöl­lä ja Kar­pa­lo­ko­deil­la ha­lu­taan suo­jel­la sen asuk­kai­ta in­fek­tiol­ta. Ikäih­mis­ten ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lä­hei­sil­lä on suu­ri mer­ki­tys vi­rus­tau­din le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä. Va­rau­dum­me pal­ve­luis­sa in­fek­tioon oh­jeis­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­tä se­kä omai­sia ja mui­ta vierailijoita.

Pyy­däm­me asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kai­den luo­na vie­rai­le­via omai­sia ja mui­ta vie­rai­li­joi­ta nou­dat­ta­maan al­la ole­via ohjeita:

  • Vie­rai­lu­ja tu­lee vält­tää sai­raa­na tai mi­kä­li si­nul­la on edes lie­viä flunssaoireita.
  • Eri­tyi­sen tär­ke­ää on vält­tää vie­rai­lu­ja, jos si­nul­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta tai olet pa­lan­nut ko­ro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia-alu­eel­ta. Tär­kein asia vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­ses­sä on hy­vä käsihygienia!
  • Saa­pues­sa­si vie­rai­lul­le pe­se kä­det huo­lel­li­ses­ti saip­pual­la ja run­saal­la ve­del­lä he­ti si­säl­le tul­les­sa­si, hen­ki­lö­kun­ta näyt­tää tar­vit­taes­sa yk­si­köi­den käsienpesupisteet.
  • Käy­tä kä­si­de­siä kä­sien­pe­sun tukena.
  • Huo­leh­di asian­mu­kai­ses­ta yskimishygieniasta.

Jos olet epä­var­ma vie­rai­lus­ta­si, voit ol­la yh­tey­des­sä Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­taan. Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­ta pai­kal­li­ses­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta tai val­ta­kun­nal­li­ses­ta pu­he­lin­neu­von­nas­ta nu­me­ros­ta 0295 535 535.

Kii­tos yh­teis­työs­tä tar­tun­to­jen ehkäisemiseksi!

Ys­tä­väl­li­sin terveisin
Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Karpalokodit