TIEDOTE HENKILÖSTÖMUUTOKSESTA

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­va ja Kar­pa­lo­ko­tien ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taa­vit­sai­nen on siir­ty­mäs­sä toi­siin teh­tä­viin eri työ­nan­ta­jal­le. Mi­ran seu­raa­ja­na tu­lee toi­mi­maan ai­em­min­kin hä­nen si­jai­se­naan toi­mi­nut sai­raan­hoi­ta­ja Tii­na Sai­nio. Sai­nio aloit­taa teh­tä­väs­sä lo­ka­kuus­sa vii­kol­la 40.

Mi­ra on nyt jää­nyt lo­mal­le ja siir­tyy sii­tä suo­raan uusiin teh­tä­viin. Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­van si­jai­se­na toi­mii Sai­nion aloit­ta­mi­seen as­ti Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tin pal­ve­lu­vas­taa­va, lä­hi­hoi­ta­ja ja so­sio­no­mi Jen­ni An­ti­na­ho. Sai­raan­hoi­ta­jan teh­tä­vis­tä vas­taa sii­hen as­ti sai­raan­hoi­ta­jan teh­tä­viä ai­em­min­kin si­jais­ta­nut Tuu­la Mäkinen.

 

Ys­tä­väl­li­sin terveisin
Kar­pa­lo­ko­tien väki

 

Yh­teys­tie­dot:

Pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni Antinaho
p. 044 532 0555

Sai­raan­hoi­ta­ja Tuu­la Mäkinen
p. 044 459 6643

Hal­lin­to- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116

Säh­kös­tio­soit­teet ovat muo­toa