TIEDOTE 26.6. / KORONAVIRUS

Tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le läheisille

Hal­li­tus ja so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) suo­sit­te­lee 24.6.2020, et­tä asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­den asu­kas­ti­loi­hin pää­sy ra­ja­taan edel­leen pää­sään­töi­ses­ti yk­si­kön hen­ki­lö­kun­taan, vaik­ka vie­rai­lu­ja esi­mer­kik­si sai­raa­lois­sa on as­teit­tain avat­tu. Asuk­kail­le tu­lee kui­ten­kin jär­jes­tää mah­dol­li­suus tur­val­li­ses­ti ta­va­ta lä­hei­si­ään. Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kail­la on­kin ol­lut mah­dol­li­suus ta­va­ta omai­si­aan ja mui­ta lä­hei­siä yk­si­köi­den pihapiirissä.

Pyy­däm­me vie­rai­li­joi­ta ole­maan etu­kä­teen yh­tey­des­sä hen­ki­lö­kun­taan, jot­ta pys­tym­me tar­vit­taes­sa va­rau­tu­maan vie­rai­lun jär­jes­tä­mi­seen. Meil­tä saat myös kas­vo­suo­jai­men vie­rai­lun ajak­si. Vie­rai­lul­le ei sil­ti pi­dä tul­la, mi­kä­li teil­lä on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta tai mah­dol­li­nen ko­ro­na­vi­rusal­tis­tus. Myös hy­väs­tä kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta se­kä tur­va­vä­leis­tä tu­lee huo­leh­tia. Mi­kä­li olet­te mat­kus­ta­neet Suo­mes­sa alueil­la, jos­sa on esiin­ty­nyt run­saas­ti ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tai teil­lä on käy­nyt vie­rai­ta ky­sei­sil­tä alueil­ta, pyy­däm­me käyt­tä­mään va­ka­vaa har­kin­taa vie­rai­lu­jen osal­ta. Ul­ko­maan mat­ko­jen jäl­keen tu­li­si nou­dat­taa kah­den vii­kon omaeh­tois­ta ka­ran­tee­nia ja tuol­loin ei tu­le vie­rail­la asumispalveluyksiköissä.

Vie­rai­lua kos­ke­via ra­joi­tuk­sia ar­vioi­daan tar­vit­taes­sa ta­paus­koh­tai­ses­ti, mi­kä­li asuk­kaan ja omai­sen ta­paa­mis­ta ei pys­ty­tä jär­jes­tä­mään tur­val­li­ses­ti ul­ko­ti­lois­sa (esi­mer­kik­si huo­no­voin­ti­nen vuo­de­po­ti­las). Kriit­ti­ses­ti sai­rai­den tai saat­to­hoi­dos­sa ole­vien asuk­kai­den omais­ten vie­rai­lut jär­jes­te­tään tar­vit­taes­sa STM:n ja THL:n oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Edel­lä mai­ni­tuis­sa ta­pauk­sis­sa hen­ki­lö­kun­ta oh­jeis­taa vie­rai­li­joi­ta etu­kä­teen, an­net­tu­ja oh­jei­ta tu­lee noudattaa.

Vie­rai­lu­jen ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­va suo­si­tus ei kos­ke asuk­kaal­le vält­tä­mä­tön­tä pal­ve­lua an­ta­via hen­ki­löi­tä. Jo ai­em­min olem­me vi­ran­omais­suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti pyr­ki­neet jär­jes­tä­mään kaik­ki vält­tä­mät­tö­mät pal­ve­lut. Pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen ja to­teut­ta­mi­nen ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja tar­vit­taes­sa olem­me kon­sul­toi­neet esi­mer­kik­si myös lää­kä­riä. Pal­ve­lui­den to­teut­ta­mi­sek­si on ke­hi­tet­ty myös uu­den­lai­sia kei­no­ja, ku­ten etä­fy­sio­te­ra­pi­aa ku­va- ja ää­niyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä. Asu­kas voi esi­mer­kik­si jum­pa­ta fy­sio­te­ra­peu­tin etä­oh­jaa­ma­na hen­ki­lö­kun­tam­me avustamana.

Yli 70-vuo­tiai­ta ja mui­ta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kos­ke­vat val­tio­neu­vos­ton an­ta­mat suo­si­tuk­set fyy­sis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä ei­vät ole enää voi­mas­sa, mut­ta hal­li­tus ja STM ke­hot­ta­vat edel­leen nou­dat­ta­maan lä­hi­kon­tak­teis­sa pi­dät­ty­vää lin­jaa ot­taen huo­mioon ko­ko­nais­ti­lan­ne ja yk­si­löl­li­set ris­ki­te­ki­jät. Kar­pa­lo­ko­deil­la asuk­kaam­me ovat it­se ar­vioi­neet esi­mer­kik­si liik­ku­mi­sen yk­si­kön ul­ko­puo­lel­la, täl­löin on kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon myös muut asuk­kaam­me. Hen­ki­lö­kun­ta on tie­dot­ta­nut asuk­kai­tam­me kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta ja ohjeista.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, on epi­de­mian le­viä­mi­nen ris­ki­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä yhä mer­kit­tä­vä ris­ki STM:n mu­kaan. Kar­pa­lo­ko­deil­la on eri ikäi­siä ja toi­min­ta­ky­kyi­siä asuk­kai­ta. Kaik­ki asuk­kaam­me ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin, mut­ta val­tao­sal­la asuk­kais­tam­me on kui­ten­kin jo­kin sai­raus tai muu te­ki­jä, jo­ka aset­taa hei­dät eri­tyi­seen ris­kiin sai­ras­tua va­ka­vas­ti. Kar­pa­lo­ko­deil­la myös yk­si­köi­den ti­lat ovat eri­lai­sia, mi­kä on otet­tu huo­mioon eri toimintojen
jär­jes­tä­mi­ses­sä. Py­rim­me toi­min­nois­sam­me huo­leh­ti­maan ja tur­vaa­maan kaik­kien asuk­kai­dem­me edun ja turvallisuuden.

Olem­me jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa va­rau­tu­neet mah­dol­li­seen ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian le­viä­mi­seen alu­eel­la ja sen eh­käi­se­mi­seen yk­si­köis­säm­me. Hen­ki­lö­kun­nal­le on laa­dit­tu toi­min­taoh­jeet ja nii­tä päi­vi­te­tään ti­lan­teen mu­kaan. Käy­tös­säm­me on vi­ran­omais­suo­si­tus­ten mu­kai­set suo­ja­va­rus­teet. Yk­si­köi­den sii­vous­ta on te­hos­tet­tu ja hen­ki­lö­kun­tam­me työs­ken­te­lee tii­mi­poh­jai­ses­ti. Olem­me maa­lis­kuus­ta al­kaen kes­keyt­tä­neet yk­si­köis­sä jär­jes­tet­tä­vät ly­hy­tai­kais­hoi­to­jak­sot se­kä yk­si­köi­den ul­ko­puo­lel­le vie­tä­vät pal­ve­lut. Näin py­rim­me tur­vaa­maan asuk­kai­dem­me hy­vin­voin­tia ja en­nal­taeh­käi­se­mään mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Toi­men­pi­tei­tä jat­ke­taan edel­leen STM:n suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti (24.6.2020). Ra­joi­tuk­sia on tar­peen li­sä­tä uu­del­leen, mi­kä­li yk­si­kös­sä il­me­nee ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, epäi­ly tar­tun­nas­ta tai tar­tun­to­jen mää­rä alu­eel­la kään­tyy nousuun.

Il­ma­pii­ri Kar­pa­lo­ko­deil­la on ol­lut hy­vä ja hen­ki­lö­kun­tam­me on kek­si­nyt kor­vaa­vaa toi­min­taa asuk­kail­lem­me. Oma­hoi­ta­jat ja muu hen­ki­lö­kun­ta huo­leh­ti­vat, et­tä asuk­kail­lam­me on mie­lui­saa se­kä toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tä­vää te­ke­mis­tä. Yk­si­köis­sä on myös ul­koil­tu paljon.

Toi­vo­taan, et­tä ti­lan­ne py­syy rau­hal­li­se­na niin Kar­pa­lo­ko­deil­la kuin muuallakin.
Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta neu­voo tei­tä tarvittaessa.

 

Au­rin­kois­ta ke­sän­jat­koa toivottaen

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta

 

Vs. toi­min­nan­joh­ta­ja
Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
Pal­ve­lu­vas­taa­va / sai­raan­hoi­ta­ja Mi­ra Taavitsainen
p. 044 459 6643 tai muu hen­ki­lö­kun­ta 044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti ja ryh­mä­ko­ti Maijala
Pal­ve­lue­si­mies Reet­ta Rutanen
p. 044 532 0555 tai Ko­ti­pirt­ti 040 836 9029 ja Mai­ja­la 040 836 9697