TIEDOTE 20.11. / KORONAVIRUS

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID-19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian aikana 

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen ris­ki­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä on yhä mer­kit­tä­vä ris­ki. Val­tao­sal­la asuk­kais­tam­me on jo­kin sai­raus tai muu te­ki­jä, jo­ka aset­taa hei­dät eri­tyi­seen ris­kiin sai­ras­tua va­ka­vas­ti. Nou­da­tam­me pal­ve­luis­sam­me vi­ran­omais­ten an­ta­mia oh­jei­ta ja py­rim­me toi­min­nois­sam­me huo­leh­ti­maan se­kä tur­vaa­maan kaik­kien asuk­kai­dem­me edun ja tur­val­li­suu­den. Ha­luam­me myös tur­va­ta työn­te­ki­jöi­dem­me ter­vey­den ja eh­käis­tä tar­tun­to­jen leviämistä.

Asuk­kail­lem­me on jär­jes­tet­ty mah­dol­li­suus ta­va­ta omai­si­aan ja mui­ta lä­hei­siä tur­val­li­ses­ti. Pyy­däm­me vie­rai­li­joi­ta ole­maan etu­kä­teen yh­tey­des­sä hen­ki­lö­kun­taan, jot­ta pys­tym­me tar­vit­taes­sa va­rau­tu­maan vie­rai­lun jär­jes­tä­mi­seen. Ul­ko­na jär­jes­tet­tä­vään vie­rai­luun saat meil­tä kas­vo­suo­jai­men vie­rai­lua var­ten. Si­sä­ti­lois­sam­me vaa­di­taan suo­jain­ten käyt­töä. Hen­ki­lö­kun­tam­me opas­taa tar­vit­taes­sa suo­jain­ten käy­tös­sä. Myös hy­väs­tä kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta se­kä tur­va­vä­leis­tä tu­lee huo­leh­tia. Vie­rai­lul­le voi tul­la 1–3 hen­ki­löä ker­ral­laan. Vie­rai­lul­le ei pi­dä tul­la, mi­kä­li teil­lä on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta tai mah­dol­li­nen ko­ro­na­vi­rusal­tis­tus. Mi­kä­li olet­te mat­kus­ta­neet Suo­mes­sa alueil­la, jos­sa on esiin­ty­nyt run­saas­ti ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tai teil­lä on käy­nyt vie­rai­ta ky­sei­sil­tä alueil­ta, pyy­däm­me käyt­tä­mään va­ka­vaa har­kin­taa vie­rai­lu­jen osal­ta. Ul­ko­maan mat­ko­jen jäl­keen tu­li­si nou­dat­taa kah­den vii­kon omaeh­tois­ta ka­ran­tee­nia ja tuol­loin ei tu­le vie­rail­la asumispalveluyksiköissä.

Mah­dol­li­sia avus­ta­ja­pal­ve­lui­ta tai esi­mer­kik­si mui­ta asuk­kaal­le vält­tä­mät­tö­miä pal­ve­lui­ta voi­daan to­teut­taa myös asuk­kai­dem­me omis­sa asu­kas­huo­neis­sa. Yk­si­köi­den ylei­siin ti­loi­hin pää­sy on edel­leen ra­jat­tu pää­sään­töi­ses­ti yk­si­kön henkilökuntaan.

Ra­joi­tuk­sia ar­vioi­daan tar­vit­taes­sa ta­paus- ja ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti. Vie­rai­lu­ja ja esi­mer­kik­si ko­ti­lo­mia jär­jes­tet­täes­sä on huo­mioi­ta­va myös mah­dol­li­set COVID-19 tar­tun­ta­ta­pauk­set tai ‑epäi­lyt yk­si­kös­sä. Kaik­ki asuk­kaam­me ja työn­te­ki­jäm­me tes­ta­taan, mi­kä­li heil­lä il­me­nee oi­rei­lua tai on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Täl­lai­sen hen­ki­lön kans­sa lä­hi­kon­tak­tis­sa ol­lei­den voin­tia seu­ra­taan ja tar­peen mu­kaan neu­vo­taan myös vält­tä­mään mui­ta so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta ei ase­ta asuk­kai­ta ka­ran­tee­niin, vaan tä­mä edel­lyt­tää ai­na tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­sen mää­räys­tä. Nou­da­tam­me THL:n oh­jeis­tus­ta eris­tyk­sen ja va­ro­toi­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä ja pur­ka­mi­ses­ta, se­kä yh­teis­ten ti­lo­jen käy­tön rajoittamisesta.

Yk­si­köis­sä jär­jes­tet­tä­vät ly­hy­tai­kais­hoi­to­jak­sot se­kä yk­si­köi­den ul­ko­puo­lel­le vie­tä­vät pal­ve­lut on yhä kes­key­tet­ty. Huo­leh­dim­me hy­gie­nias­ta ja de­sin­fioin­nis­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin se­kä THL:n oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti se­kä nou­da­tam­me tii­mi­poh­jais­ta työskentelyä.

Voit ol­la yh­tey­des­sä lä­hei­see­si myös esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se, kir­jeit­se tai vi­deo­pu­he­lul­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me avus­taa asuk­kai­tam­me yh­tey­den­pi­dos­sa. Li­sä­tie­to­ja saat Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunnalta.

Yk­si­köi­den kuu­lu­mi­sia voit seu­ra­ta myös Kar­pa­lo­ko­tien verk­ko­si­vuil­ta osoit­tees­sa www.karpalokodit.fi/tiedotteet. Si­vus­tol­la jul­kais­taan ai­na kuun vaih­tees­sa tie­do­te yk­si­köi­den ta­pah­tu­mis­ta. Hen­ki­lö­kun­tam­me päi­vit­tää kuu­lu­mi­sia myös Face­boo­kiin, jos­ta löy­dät mei­dät ni­mel­lä Kar­pa­lo­ko­dit.

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID-19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na jul­kais­taan esi­mer­kik­si oh­jeis­tuk­sem­me muuttuessa.

 

Ys­tä­väl­li­sin terveisin

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta

 

Vs. toi­min­nan­joh­ta­ja
Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
Pal­ve­lu­vas­taa­va / sai­raan­hoi­ta­ja Mi­ra Taavitsainen
p. 044 459 6643 tai muu hen­ki­lö­kun­ta 044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti ja ryh­mä­ko­ti Maijala
Pal­ve­lue­si­mies Reet­ta Rutanen
p. 044 532 0555 tai Ko­ti­pirt­ti 040 836 9029 ja Mai­ja­la 040 836 9697

 

Karpalokodit