Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 1

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ni­me­si al­ku­vuo­des­ta sy­dän­lii­ton pää­sih­tee­ri Tui­ja Braxin ar­vioi­maan jär­jes­tö­jen roo­lia maa­kun­ta- ja so­te-uu­dis­tuk­ses­sa. Sel­vi­tyk­sen tar­ve oli pe­rus­tel­tu, sil­lä maa­kun­ta- ja so­te-uu­dis­tuk­ses­sa maa­kun­nat ovat jär­jes­tä­mis­vas­tuus­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa ja kun­tien vas­tuul­le jää hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­vät teh­tä­vät. (STM 2018.) Sel­vi­tys jul­kais­tiin hei­nä­kuun alus­sa, ja nyt ko­koam­me teil­le kol­meen blo­gi­teks­tiin päh­ki­nän­kuo­res­sa Braxin tulokset.

Sel­vi­tyk­ses­sään Brax vas­taa seu­raa­viin kysymyksiin:

  1. Mit­kä ovat yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­tei­sö­jen toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edistämisessä?
  2. Mil­lä kri­tee­reil­lä mää­ri­tel­lään sel­lais­ten jär­jes­tö­jen toi­min­ta, joil­la on ra­ja­pin­to­ja se­kä hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­seen et­tä pal­ve­lu­tuo­tan­toon? Mi­ten näi­den toi­mi­joi­den re­surs­sit voi­daan turvata?
  3. Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sel­lä yh­tei­söl­lä on toi­mia kump­pa­ni­na yk­si­tyi­sen tai jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le tai muil­le yleis­hyö­dyl­li­sil­le sote-toimijoille?

Täs­sä en­sim­mäi­ses­sä blo­gi­teks­tis­sä kes­ki­tym­me en­sim­mäi­seen ky­sy­myk­seen eli sii­hen, mi­tä toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sil­lä yh­tei­söil­lä on hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den (=hy­te) edistämisessä.

Läh­tö­koh­tia

Jär­jes­tö­jen toi­min­taym­pä­ris­tö hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä tu­lee muut­tu­maan so­te- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen myö­tä eten­kin pai­kal­lis­ta­sol­la. Tä­hän as­ti kun­nat ovat tu­ke­neet jär­jes­tö­jen hy­te-työ­tä sil­lä kan­nus­ti­mel­la, et­tä kun­nan vas­tuul­la ole­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den tar­peet ja ku­lut ovat vä­hen­ty­neet. Li­säk­si kun­tien joh­to­ryh­mis­sä ja hy­te-työn joh­ta­mi­ses­sa on toi­mi­nut so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sia, jot­ka ovat li­sän­neet kun­tien yh­teis­työ­tä so­te-jär­jes­tö­jen kans­sa hy­te-työn osal­ta. (Brax 2018: 16.)

So­te-uu­dis­tus tu­lee muut­ta­maan tä­tä va­kiin­tu­nut­ta yh­teis­työ­tä. Uu­dis­tuk­ses­sa hy­te-työn pää­vas­tuu on edel­leen kun­nal­la, mut­ta alan am­mat­ti­lai­set siir­ty­vät kun­nal­ta maa­kun­nan ja/tai yri­tys­ten pal­ve­luk­seen. Tä­mä hei­ken­tää kun­nan kan­nus­tet­ta tu­kea hy­te-työ­tä, sil­lä ” [–] hy­te-työn so­te-pal­ve­lui­den tar­vet­ta las­ke­vat hyö­dyt koi­tu­vat jat­kos­sa en­si si­jas­sa maa­kun­nan hy­väk­si”. Maa­kun­nat ovat jat­kos­sa yhä tär­keäs­sä roo­lis­sa hy­te-työs­sä, vaik­ka­kin maa­kun­tien roo­li jär­jes­tö­jen pai­kal­li­sen toi­min­nan avus­ta­mi­sen kan­nal­ta tu­lee ole­maan heik­ko ja epä­sel­vä. Tä­mä heik­kous joh­tuu sii­tä, et­tä maa­kun­nal­ta puut­tuu suo­ra­nai­nen toi­mi­val­ta puut­tua sii­hen, jos kun­tien hy­te-työ hei­ken­tyy. Li­säk­si maa­kun­tien roo­lia jär­jes­tö­jen pai­kal­li­sen toi­min­nan ra­hal­li­se­na tu­ki­ja­na ei ole vie­lä kir­jat­tu lain­sää­dän­töön ja val­mis­te­lua­sia­kir­joi­hin. (Brax 2018: 16–17.)

Rat­kai­sueh­do­tuk­sia — kir­jaa­mi­nen, tie­to­poh­ja ja vastuuhenkilöt

Brax esit­tää kol­mea rat­kai­sueh­do­tus­ta so­te­jär­jes­tö­jen toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien tur­vaa­mi­sek­si hy­te-työs­sä. En­sim­mäi­sek­si hän eh­dot­taa, et­tä lain pe­rus­te­lui­hin tai edus­kun­nan mie­tin­töön oli­si yk­si­se­lit­tei­ses­ti kir­jat­ta­va maa­kun­tien toi­mi­val­ta ja teh­tä­vä jär­jes­tö­avus­tus­ten osal­ta. ”[–] oli­si hy­vä, jos jär­jes­tö­jen pai­kal­lis­toi­min­nan ra­hoi­tus­läh­teet oli­si­vat lain­sää­dän­nöl­lä ni­men­omai­ses­ti tur­vat­tu ja et­tä sel­keäs­ti oli­si sää­det­ty niin kun­tien kuin maa­kun­nan­kin roo­lis­ta ra­hoit­taa jär­jes­tö­jen pai­kal­lis­ta toi­min­taa” (Brax 2018: 25).

Toi­nen eh­do­tus kos­kee jär­jes­tö­jen pai­kal­lis­ten toi­min­ta-avus­tus­ten tie­to­poh­jan liit­tä­mis­tä osak­si tie­dol­la joh­ta­mis­ta. Brax to­te­aa tie­dol­la joh­ta­mi­sen ole­van so­te-uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen ta­voi­te, jo­ta var­ten maa­kun­tien ja kaik­kien pal­ve­lu­tuot­ta­jien tu­lee ke­rä­tä ja luo­vut­taa tie­toa omas­ta toi­min­nas­taan. Brax to­te­aa­kin esi­tyk­ses­sään seu­raa­vas­ti: ”[–] uu­dis­tuk­sen luon­tee­seen so­pi­si hy­vin, et­tä tie­to jär­jes­tö­jen pai­kal­lis­ten toi­min­nan avus­ta­mi­ses­ta ke­rä­tään jo­kai­ses­ta kun­nas­ta ja maa­kun­nas­ta ja jul­kais­taan. Tä­mä tie­to aut­taa ar­vioi­maan jär­jes­tö­avus­tus­ten ke­hit­ty­mis­tä ko­ko maas­sa, maa­kun­ta- ja kun­ta­koh­tai­ses­ti.” (Brax 2018: 26).

Kol­mas eh­do­tus kos­kee vas­tuu­hen­ki­lön ni­meä­mis­tä se­kä jär­jes­töyh­teis­työ­hön et­tä hy­te-toi­min­toi­hin jo­ka maa­kun­taan ja kun­taan ja li­säk­si tär­keim­pien hy­te-yh­teis­työ­ra­ken­tei­den ku­vaa­mis­ta. Brax nä­kee tie­to­kat­kok­set maa­kun­nan kun­tien, pal­ve­lun­tuot­ta­jien ja jär­jes­tö­jen vä­lil­lä yh­dek­si mer­kit­tä­vim­mis­tä ris­ki­te­ki­jöis­tä hy­te-alal­la. Hän esit­tää­kin, et­tä kun­nat ja maa­kun­nat oli­si vel­voi­tet­ta­va ni­meä­mään vas­tuu­ta­hon/-ta­ho­ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­työ­hön. Näi­den ta­ho­jen teh­tä­vä­nä oli­si ”toi­mia yh­teys­hen­ki­lö­nä ja koor­di­naat­to­ri­na yh­tääl­tä hy­te-työs­sä ja toi­saal­ta ni­me­no­maan jär­jes­tö­jen kans­sa teh­tä­väs­sä yh­teis­työs­sä.” (Brax 2018: 28–29.)

 

Läh­teet:

Brax, Tui­ja 2018: Jär­jes­tö­jen roo­li maa­kun­ta- ja so­te-uu­dis­tuk­ses­sa — Sel­vi­tys­hen­ki­lön ra­port­ti. Saa­ta­vil­la: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160957

STM 2018: Tui­ja Brax sel­vit­tä­mään jär­jes­tö­jen roo­lia uu­des­sa so­te- ja maakuntamallissa.
Saa­ta­vil­la: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuija-brax-selvittamaan-jarjestojen-roolia-uudessa-sote-ja-maakuntamallissa