Juhannustansseissa

Ei­len 20.6.2018 Kar­pa­lo­ko­tien vä­keä oli Kars­tu­lan toi­min­ta­kes­kuk­sen ja Ki­min­gin nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mis­sä ju­han­nus­tans­seis­sa Ki­min­gin Uittokalliolla.

Uit­to­kal­liol­la eli nuo­ri­so­seu­ran ta­lol­la oli si­säl­lä myy­tä­vä­nä kah­via ja pul­laa se­kä iso sa­li dis­koi­lua var­ten. Mo­net asuk­kaat kä­vi­vät­kin näyt­tä­mäs­sä tans­si­tai­to­jaan lat­tial­la. Si­sä­puu­has­te­lun li­säk­si ul­ko­na oli ka­rao­ke­telt­ta, mak­ka­ran­myyn­tiä ja ket­jun heit­toa. Ka­rao­ke­telt­taan oli jat­ku­va jo­no, ja mak­ka­roi­den tuok­su hou­kut­te­li vä­keä si­säl­tä pihalle.

Myös ke­li hel­li kar­pa­lo­ko­ti­lai­sia — au­rin­ko pais­toi ja tuu­li vii­len­si il­maa mu­ka­vas­ti. Kol­men tun­nin ju­han­nus­tans­sit oli­vat mu­ka­va va­ras­läh­tö viikonloppuun!