JOULUKUUN KUULUMISIA

Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin en­sin pik­ku­jou­lu­ja. Oh­jel­mis­sa oli muun muas­sa jou­lui­sia tie­to­vi­so­ja, jou­lu­ru­no­jen lausun­taa se­kä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n tar­joa­ma jouluruoka.

Jou­lu­kuus­sa on li­säk­si pi­det­ty ker­hoa, as­kar­rel­tu jou­luen­ke­lei­tä ja kort­te­ja, lei­vot­tu pi­pa­rei­ta se­kä pul­la­poi­kia, jum­pat­tu, soi­tet­tu kos­ke­tin­soit­ti­mil­la, pe­lat­tu lau­ta­pe­le­jä ja bin­goa. Jou­lu­ka­len­te­rei­ta avail­tiin in­nok­kaa­na ja niis­tä pal­jas­tui muun muas­sa jou­lui­sia ar­voi­tuk­sia, joi­ta sit­ten yh­des­sä pohdiskeltiin.

Jou­lu­lau­lu­ja on kuun­nel­tu ah­ke­ras­ti, myös Kars­tu­lan kir­kon Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut pääs­tiin kuun­te­le­maan striimattuna.

Jou­lun py­hien al­la saim­me vie­raak­sem­me Kars­tu­lan seu­ra­kun­nas­ta seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ol­li Kau­ko­met­sän, jo­ka pi­ti jou­lu­har­tau­den asuk­kail­lem­me. Yk­si­köis­sä kä­vi myös lä­hei­siä vie­rai­lul­la. Jou­lu­na tont­tu ja­koi pa­ket­te­ja ja nau­tit­tiin jouluruoasta.

Nyt vuo­si on vaih­tu­mas­sa ja Kar­pa­lo­ko­deil­la­kin val­mis­tau­du­taan uu­den­vuo­den viet­toon. Vuo­si 2021 on jät­tä­nyt pal­jon hy­viä muis­to­ja ja odo­tam­me in­nok­kai­na mi­tä en­si vuo­si tuo tullessaan.

Lu­mi­hun­tu har­son heittää,
van­han vuo­den al­leen peittää.
On ai­ka ys­tä­viä kiittää,
ai­het­ta­han pal­jon riittää.

Hy­vää uut­ta vuot­ta 2022!

 

Sää­tiön vuo­kra-asun­not löy­dät si­vul­ta vuo­kra-asun­not tai voit ol­la mei­hin yh­tey­des­sä jo­ko säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se nu­me­roon 044 459 6621.