VIERAILUKIELTO KOIVURANNAN PALVELUTALOLLA 10.–17.1.2022

Saa­ri­kan tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri on aset­ta­nut Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon vie­rai­lu­kiel­toon 10.17.1.2022 hen­ki­lös­tös­sä il­men­neen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuoksi.

Vie­rai­lu­kiel­lol­la py­ri­tään eh­käi­se­mään uusien tar­tun­to­jen leviäminen.

Kaik­ki asuk­kaam­me ja työn­te­ki­jäm­me tes­ta­taan, mi­kä­li heil­lä il­me­nee oi­rei­lua tai on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta ei ase­ta asuk­kai­ta it­se ka­ran­tee­niin, vaan tä­mä edel­lyt­tää ai­na tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­sen mää­räys­tä. Nou­da­tam­me THL:n oh­jeis­tus­ta eris­tyk­sen ja va­ro­toi­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Huo­leh­dim­me hy­gie­nias­ta ja de­sin­fioin­nis­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin se­kä THL:n oh­jeis­tuk­sen mukaisesti.

Voit ol­la yh­tey­des­sä lä­hei­see­si esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se, kir­jeit­se tai vi­deo­pu­he­lul­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me avus­taa asuk­kai­tam­me yh­tey­den­pi­dos­sa. Li­sä­tie­to­ja saat Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunnalta.

Tie­do­tam­me mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta tarvittaessa.

 

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lo, p. 044 459 6578
Pal­ve­lu­vas­taa­va / sai­raan­hoi­ta­ja Tii­na Sai­nio, p. 044 459 6643