Laurin arkea

Lau­ri in­nos­tui ker­to­maan omas­ta ar­jes­taan Koi­vu­ran­nas­sa. ”Mi­nä nousen ylös, puen pääl­le ja sit­ten käyn tuol­la ruo­ka­sa­lis­sa kah­vil­la ja syö­mäs­sä”, Lau­ri ku­vai­lee. Al­ku­jaan hän lait­toi omas­sa asun­nos­saan ruo­kan­sa, mut­ta ny­ky­ään hän ate­rioi yh­des­sä mui­den asuk­kai­den kans­sa. Pir­kon lait­ta­mat ruu­at mais­tu­vat Lau­ril­le hyvin.

”Kyl­lä mi­nä pi­hal­la­kin käyn, mut­ta nyt en kyl­lä pys­ty käy­mään, kun on niin liu­kas­ta! Ke­säl­lä sit­ten taas”, hän to­te­aa. Ke­säs­tä hän in­tou­tuu muis­te­le­maan let­tu­kes­te­jä — ne ovat hä­nel­le mie­lui­sia ta­pah­tu­mia. ”Mi­nä oon ty­kän­nyt hy­vää täs­tä Koi­vu­ran­nas­ta!” Lau­ri huu­dah­taa iloisesti.

Ar­jen li­säk­si Lau­ri ker­too myös mie­lui­ses­ta reis­sus­taan Äh­tä­rin eläin­puis­toon, jos­sa kaik­ki eläi­met osoit­tau­tui­vat Lau­rin lem­pie­läi­mik­si. Eri­tyi­si­nä nos­toi­na hän mai­nit­si eläin­puis­ton isot hir­vet ja kar­hut. Täs­tä hän in­tou­tui muis­te­le­maan myös si­tä, et­tä hän on pääs­syt luon­nos­sa­kin nä­ke­mään hir­viä, va­rik­sia ja ta­li­tint­te­jä. Lau­ri on ko­vin ak­tii­vi­nen asu­kas, sil­lä Äh­tä­rin li­säk­si hän on käy­nyt myös Här­män reis­sul­la, Kaus­ti­sen kan­san­musiik­ki­fes­ti­vaa­leil­la se­kä Saa­ri­jär­vel­lä messuilla.